Fortsatt förorenad mark med borgerlig budget

Nu stoppas flera saneringar på grund av nedskärningar i den borgerliga budgeten.

24 januari 2015 08:44

Runt om i Sverige finns en stor mängd förorenad mark, vilket Sörmlands socialdemokratiska riksdagsledamöter tidigare uppmärksammat och bland annat skrivit en motion om. Marken utgör en hälsofara för människor som bor i närheten. Det kan också finnas risk att dricksvatten förgiftas. Nu stoppas flera saneringar på grund av nedskärningar i den borgerliga budgeten.

En inventering som länsstyrelsen här i Södermanland nyligen gjort visar att det här i länet finns 2 350 potentiellt förorenade områden. Av dessa är 27 i den högsta och farligaste riskklassen.  Det handlar om platser där det tidigare har legat industrier som orsakat giftutsläpp, ofta på grund av den tidens okunskap om miljöproblem. Nu stoppas flera saneringar på grund av att den borgerliga budgeten, med stöd från Sverigedemokraterna, innebär en kraftig nedskärning av pengar för att sanera dessa tomter. Saneras inte tomterna kan inte marken användas till nya industrier och nya jobb. Det blir helt enkelt svårare med nya företagsetableringar och den regionala utvecklingen påverkas negativt.

Finansieringen av saneringsarbetet landar ofta på staten, då de i många fall orsakats av företag som lagts ned eller industrier som försvann för flera decennier sedan. Det rör sig till exempel om kemiska industrier, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten. Riksdagens har beslutat om miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" och enligt det ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets inventering visar var de förorenade markerna finns och vad som behöver göras för att uppnå miljökvalitetsmålet. Det finns drygt 1 000 områden i landet som bedöms ha den största riskklassen. När läget sammanfattades av Naturvårdsverket i våras konstaterade verket att det behövs mer pengar till sanering av mark i statens budget. Därför föreslog den socialdemokratiskt ledda regeringen en kraftig ökning av anslaget – från drygt 400 miljoner till drygt 600 miljoner i syfte att skapa nya arbetstillfällen och skydda människors hälsa. En självklar prioritering trodde vi. De borgerliga partierna gjorde dessvärre en annan bedömning när de med stöd från SD röstade ned anslagsökningen i regeringens budgetförslag.

Läget är i och med det allvarligt. Prioriteringen måste ske mycket hårdare och många planerade saneringar stoppas på grund av de borgerliga partiernas okunskap om allvaret i problemet. Det handlar om nya etableringar av företag och jobb som inte kan komma till, det handlar om människor som dagligen utsätts för hälsofara.

Regeringen har gett i uppdrag till flera myndigheter att intensifiera arbetet med att upptäcka och begränsa spridningen av högfluorerade ämnen i miljön. Vi arbetar också för nya budgetar i framtiden som kan finansiera ett ökat antal saneringar av förorenad mark. Men vi har förlorat ett år som vi inte kan ta igen. 

Matilda Ernkrans (S)
Miljöpolitisk talesperson.

Hans Ekström (S)
Ordförande socialdemokraterna Sörmland, riksdagsledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa