Nej tack till vindkraft i Duvhällen

Vindkraftsindustrin inkräktar på privatliv, egendom och naturvärden utan att krävas på ersättning.

28 februari 2015 05:00

Scanergy planerar vindkraftindustrin Duvhällen vid Alberga bestående av 13 stycken kraftverk om maximalt 210 meters höjd och 3 MW styck. I Sverige har man tidigare mestadels byggt mindre verk. Sådana stora verk planeras för att snittvinden är för låg på mera normala höjder. Anläggning med sitt blinkande sken, blir synlig ända från Borsökna och högre hus i Eskilstuna.

Vindkraft produceras när det blåser mellan 4 och 25 m/s. Maximal effekt uppnås vid vindhastigheter mellan 14 och 25 m/s, vilket bara är en bråkdel av tiden. Beräkningar visar att vindkraft kräver cirka 17 gånger högre installerad effekt för att kunna täcka vårt elbehov, då det inte blåser i samma omfattning som vi konsumerar vår el. Om vindkraften ena stunden ger 1000 MW och nästa 4 MW krävs att elkonsumtionen tillfredsställs med vattenkraft, den enda källan som klarar av snabb omställning. Detta gör i sin tur att vindkraften kräver en utbyggnad av stamnätet för att klara av att leverera denna vattenkrafts-el. Nuvarande dygnsvariation av elbehov klarar nätet av, men inte de stora variationer som vindkraften medför. Det är vi elkunder som måste betala både överinvesteringen i vindkraftanläggningar och utbyggnad av stamnätet. Sverige producerar redan mer el än vi förbrukar.

Grannländer med högre vindelproduktion än Sverige har periodvis negativt elpris. De får då betala för sin "gröna el" och kompenseras med skattemedel = dina pengar.

Satsningen på vindkraft stöds med skattepengar från bland andra Energimyndigheten, som har angivet områden som är av "riksintresse" för att täcka den politiskt beslutade utbyggnaden av vindkraft. Kommunen har för egen del beslutat köpa en vindkraftsanläggning i Sollefteå som beräknas klara 40 procent av kommunens behov. På Energimyndighetens karta finns inget riksintresseområde inom Eskilstuna kommun.

Nuvarande regler ger enbart markägare som upplåter sin mark till vindkraft en ersättning om cirka fyra procent av elproduktionen. Närboende får inget utom störningar. De som drabbas av störande vindkraftsindustri borde kompenseras fullt ut. Försäljningsvärdena för bostadshus som ligger inom en radie av fem kilometer från vindkraftverk kan påräkna en värdeminskning på 15 procent. Allt detta bör kompenseras och taxeringsvärdena bör omräknas.

Scanergy påstår att fastighetsvärdena inte påverkas. Då borde de inte ha något problem med att lämna ekonomiska garantier för detta.

Det saknas kunskap om hur dessa större vindkraftverk påverkar människor och miljö. Miljööverdomstolen har till exempel bestämt att vindkraftverk inte ska få anläggas närmare än fem kilometer från uppsamlingsområde för renar. Människor förväntas acceptera att ha sina bostäder året runt på 400 – 800 meters avstånd. Vindkraftsindustrin inkräktar på privatliv, egendom och naturvärden utan att krävas på ersättning. Detta står i kontrast till annan industriell produktion.

Vi som drabbas om vindskraftsindustri i Duvhällen blir verklighet, förutsätter att kommunen avslår Scanergys ansökan.

Esther Koster

Kontaktperson för Duvhällenkringboende

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa