Så bygger vi ett Sverige som håller ihop

Det är ett stort problem att unga inte kan flytta hemifrån, att människor tvingas skjuta upp familjebildning eller inte har möjlighet att flytta dit jobben finns.

14 mars 2015 05:00

Arbetslösheten i Sverige är hög. Samtidigt är bostadsbristen allt mer påtaglig och viktiga framtidsinvesteringar är för låga. Nu är det hög tid att ändra på det.

Det svenska näringslivets investeringar har inte tagit fart trots kontinuerligt fallande räntor under en längre tid. Strax innan finanskrisens utbrott låg de privata investeringarna på cirka 20 procent av BNP men 2013 hade de ännu inte återhämtat sig. Finanspolitiken behöver därför gå före och ta en mer aktiv roll för att främja investeringar. 

I detta läge måste politiken bidra till ett ökat bostadsbyggande. Byggtakten i Sverige har under en längre tid varit låg jämfört med jämförbara länder. Därför behöver vi nu se till att byggsektorn successivt expanderar och tar ansvar för att Sverige fortsätter växa. Bostadsbristen är skadlig för tillväxt och utveckling. Det är ett stort problem att unga inte kan flytta hemifrån, att människor tvingas skjuta upp familjebildning eller inte har möjlighet att flytta dit jobben finns. Företag som växer har svårt att nyanställa när den kompetens de söker inte hittar bostad. De åtgärder som den tidigare regeringen vidtagit har inte varit tillräckliga.

Det finns en matchningsproblematik mellan det ökade antalet nyanmälda jobb på arbetsförmedlingen och kompetensen på arbetsmarknaden. Alldeles för många rekryteringar misslyckas för att företag inte hittar rätt kompetens. Brist inom vissa specifika yrkesgrupper har varit ett bekymmer under lång tid. Det gäller både jobb som kräver kortare yrkesutbildning och de som kräver längre akademiska utbildningar. Därför behöver vi förstärka högskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen. Vi måste öka investeringarna i människors kunskap och kompetens

Ökade offentliga investeringar i infrastruktur är centralt för att förbättra investeringsklimatet i Sverige. Tillförlitligheten i vårt transportsystem måste öka för att företagen ska investera. Den eftersatta järnvägen har de senaste åren ställt till det för både företag och pendlare. Samtidigt bidrar förstärkt infrastruktur till förbättrad kompetensförsörjning och ett ökat bostadsbyggande. Stadsnära infrastruktur ska utvecklas för att möjliggöra större arbetsmarknadsregioner och förbättra möjligheten till pendling. Förbättrade kommunikationer spelar en viktig roll för att kommuner och privata aktörer ska investera i bostadsprojekt som i dagsläget inte bedöms bära sina egna kostnader. 

Socialdemokraterna driver en aktiv näringspolitik för att stärka innovationssystemet. Vår politik ska bidra till att svenska bolag klättrar i den globala förädlingskedjan och att små och medelstora företag ökar sin export till tillväxtmarknader. Nu är det dags att underlätta för investeringar att ta fart. Det är viktigt för oss som nu lever och arbetar i Sverige men också för kommande generationer. På så vis bygger vi ett starkare Sverige som håller ihop.

 

Fredrik Olovsson (S)

Ordförande i finansutskottet.

Hans Ekström (S)

Ordförande socialdemokraterna Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa