Sevab måste bygga en sund ekonomisk bas

Det kommunala bolaget Sevab hanterar ett flertal tjänster, bland annat vatten, avlopp, renhållning och fjärrvärme, som är avgörande för våra kommuninvånares säkerhet, komfort och livskvalitet. Att dessa tjänster är långsiktigt pålitliga, omgärdas av god service och upplevs som skäliga i sin prissättning har stor betydelse för förtroendet för Strängnäs kommun och för människors vilja att bo och verka här.

24 februari 2011 08:22

I dagsläget är Sevab ett bolag som har många bra egenskaper och där medarbetarna har en god inställning till service. Satsningen på fjärrvärme har lett till betydande miljövinster för vår kommun då oljeförbrukningen minskat kraftigt. Däremot höjs många kritiska röster mot Sevabs prissättning på bland annat vatten och elnätet.

Det är en följd av att den ekonomiska basen i Sevab, som är så viktig för alla företag, är kraftigt urholkad. När inte företagets ekonomi sköts korrekt, tvingas bolaget att hela tiden kompensera sig genom prishöjningar. Att höja priset, och låta kunderna betala, har hela tiden legat för nära till hands, på tjänster där bolaget har monopol. Dessutom har kommunen, som ägare, utnyttjat bolaget för att fylla i sina egna ekonomiska brister genom att kräva utdelning varje år trots brist på kapital.

Det absolut viktigaste för Sevab är nu att bygga en sund ekonomisk bas som är förutsättningen för god kvalitet och en skälig prisnivå på bolagets tjänster. Viktiga nyckeltalsmål måste sättas upp för vilken avkastning bolaget ska ha på det kapital som kommuninvånarna gemensamt betalat. Soliditeten (andelen eget kapital) måste upp från dagens cirka åtta procent till minst 25.

Det måste sättas stopp för lånekulturen och kommande investeringar måste bolaget finansiera utan att nya lån intecknas. En plan för hur effektiviteten inom själva bolaget ska förbättras måste upprättas av styrelsen. Dessutom måste vi seriöst analysera Sevabs olika verksamhetsdelar och inte vara främmande för att utvidga samarbetet med likartade företag eller att avyttra delar som inte bidrar till en positiv utveckling.

En stabil och välskött ekonomi dokumenterad i ett antal vedertagna nyckeltal är ett grundläggande kvalitetskrav. Dessa krav måste ställas på alla företag och är en förutsättning för att företagets mål ska kunna förverkligas. Sevabs uppgift ska vara att leverera sina grundläggande kommunala tekniktjänster till fördelaktiga priser för våra invånare.

Maria von Beetzen (M)
Oppositionsråd

Ingvar Lundborg (M)
Tillträdande vice ordförande i SEVABs styrelse

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa