Inför sprutbyte i Sörmland

En av de största riskfaktorerna för blodsmitta såsom hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner är intravenöst drogmissbruk. Smittan sprids ofta genom att begagnade sprutor, kanyler eller andra tillbehör återanvänds och delas. Landstinget har ett sjukvårdsansvar för personer som injicerar narkotika. Ansvaret omfattar såväl vård för att komma ur missbruket som insatser för att bevara en så god hälsa som möjligt.

2 mars 2011 18:19

När länssjukvårdsnämnden på fredag fattar beslut om att ge hälso- och sjukvårdschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sörmländskt sprututbytesprogram, är det ett viktigt steg för ytterligare begränsa och förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamhetens syfte är även att arbeta aktivt för att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling.

Då landstingets sjukvårdsansvar omfattar samtliga sörmlänningar är det vårt politiska ansvar att säkerställa att även drogmissbrukare erbjuds bästa möjliga hjälp- och stödinsatser. Folkpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma ställningstagande innebär inte att vi kapitulerar i kampen mot narkotika. I stället ser vi ett sprututbytesprogram i Sörmland som en viktig folkhälsoinsats riktad till en grupp extremt utsatta människor. Ett väl genomarbetat sprututbytesprogram blir i sken av detta ett betydelsefullt verktyg för att stoppa spridningen av blodsjukdomar, och därigenom ta ansvar för att minska lidande.

Genom att öka kontaktytorna mellan sjukvården och en utsatt grupp öppnar vi vägar för den enskilde missbrukaren in mot samhällets hjälpinsatser och rehabiliteringsverksamhet. För den enskilde individen innebär detta en möjlighet till ett liv fritt från kroniska blodsjukdomar och stort lidande. För samhället innebär varje människa som förhindras att drabbas av blodsjukdomar en hälso- och samhällsekonomisk vinst. Ytterst handlar det om allas rätt till en jämlik hälsa.

Thomas af Bjur (FP), Ordförande i länssjukvårdsnämnden

Monica Johansson (S), Vice ordförande i länssjukvårdsnämnden

Eva Andersson-Wilks (MP), Ledamot i länssjukvårdsnämnden


Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa