Odemokratisk hantering av aulafrågan

Debattens vågor angående Paulinska skolans aula har gått höga i Strängnäs. Det är många som har ifrågasatt rimligheten i ombyggnadsplanerna.

23 mars 2011 06:30

Debattens vågor angående Paulinska skolans aula har gått höga i Strängnäs. Det är många som har ifrågasatt rimligheten i ombyggnadsplanerna. Vi som är folkvalda politiker vet inte ens hur planerna har tagits fram och vilka som varit med och tagit beslut.
Att kommunfullmäktige en längre tid har letat efter en ny plenisal är ingen nyhet utan själva grundfrågan. Detta uppdrag låg på den tidigare demokratiberedningen som lades ner efter valet och ersattes av fullmäktigestyrelsen.
Det som demokratiberedningen kom fram till enligt protokollförda sammanträden var att i april 2010 föreslå fullmäktige att besluta att lösa frågan genom att bygga om Gyllenhjelmssalen i kommunhuset. Detta förslag antogs också av fullmäktige i augusti 2010.
Men efter valet hände något. I december tycks förvaltningen ha inlett planerna på att i stället bygga om Paulinskas aula, en idé som prövats tidigare men som alltså inte var demokratiberedningens och fullmäktiges beslut. Diskussionerna om Paulinska som sessionssal finns inte i något protokollfört möte under hela 2010. Det nämns inte ens förrän i december 2010 när dåvarande ordförande i demokratiberedningen avrapporterar beredningens arbete till fullmäktiges nya ordförande.
Demokratiberedningen är som sagt avskaffad i dag och kan inte ge uppdrag till någon. I den var det framför allt möjligheterna att skaffa mobil, teknisk utrustning som diskuterades och beslutades. Den politiska instans som i dag ska ha frågan på sitt bord är fullmäktigestyrelsen som hittills bara fått en mycket kort och muntlig rapport av ordföranden.
Varför följs inte tagna beslut? När övergavs planerna på att bygga om i kommunhuset och varför? Vem eller vilka tog beslutet att fokusera på Paulinska? I vilka politiska instanser har detta ärende behandlats sedan december 2010?
Den sista frågan är lätt att svara på: i varje fall inte i de instanser som bör ta beslut i frågan. Med tidigare dåliga erfarenheter i bagaget så vill vi inte gärna tro att vi än en gång har tjänstemän och politiker som agerar på egen hand utan att förankra och se till att beredning och beslut sker på rätt sätt i den politiska organisationen.
I den projektbeskrivning som skrivits av en tjänsteman finner man att i denna fråga har en styrgrupp med två politiker samt tjänstemän bildats. Hur och var det beslutet tagits är oklart för oss.
Vi anser att frågan om fullmäktiges sammanträden och dess lokaler absolut är en fråga som måste hanteras av fullmäktige och dess beredningsorgan. Demokrati- och kostnadsaspekterna är för viktiga för att vi folkvalda ska släppa denna fråga till en styrgrupp. När en utredning av alternativen gjorts och ställningstagandet är klart kan vi överlåta frågan om genomförandet på förvaltningen.
Denna gång blev det inte rätt från början vilket har framgått med all önskvärd tydlighet. Då får man göra ett omtag, vilket kommunledningen nu tycks ha insett.
Gör rätt från början den här gången!

Dag Bremberg (MFP) och Jan Eriksson (SP)
Ledamöter i Strängnäs kommunfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa