Alla skolor drabbas

10 september 2011 08:02

Svar på ledare i Eskilstuna-Kuriren 7/9.

Vilka berörs av det kommande beslutet kring en omorganisation av grundskolan i Strängnäs? Vid första anblicken kan det se ut som om det endast är elever och föräldrar på Finningeskolan, Vasaskolan, Tosterö skola, Karinslundsskolan och Paulinska skolan.

Vad händer då om vi beslutar oss för, vilket framkommit som en konsekvens av ett förslag från ett parti, att bygga ut Finningeskolan? Vi ökar då, i ett läge när hyreskostnaderna per grundskoleelev redan är anmärkningsvärt höga, ytterligare hyresandelen på elevpengen och tränger ut nödvändiga satsningar på lärarna. Vi sätter oss alltså i ett läge där vi får ännu svårare att höja lärartätheten.

På grund av elevpengssystemets konstruktion drabbar detta alla kommunala skolor. Samtidigt höjs elevpengen per automatik till de fristående skolorna vilka utan att ha utökat sin lokalkostym får mera resurser. Vi ser från majoritetens sida att de fristående skolorna är ett värdefullt inslag i skolutbudet i kommunen men vi vill att förutsättningarna ska vara så lika som möjligt mellan olika huvudmän.

Vad jag vill visa med det här exemplet är att många fler är berörda av det här beslutet än man först kan tro. Det är inte lätt att se men i den representativa demokratin har vi en yrkesgrupp som ska kunna identifiera denna komplexitet, göra de nödvändiga avvägningarna och sedan ta ett långsiktigt ansvar. Vi kallar dem politiker eller förtroendevalda.

Vi fick i nämnden information om den föreslagna omorganisationen den 17 maj och har sedan genom våra partier hanterat frågan på ett sedvanligt interndemokratiskt sätt. Själv har jag dessutom i denna fråga deltagit på ett områdesstyrelsemöte Aspö/Tosterö i juni, besvarat mejl och pratat med berörda som tagit kontakt.

Hur utbildningskontoret har informerat och samrått om förslaget finns beskrivet på kommunens webbplats, tillsammans med svaren på andra frågor kring processen. Vi ser dock nu att den informationsinsats som hittills genomfört behöver förstärkas och kompletteras.

Om beslutet tas i september får skolorna i uppdrag att arrangera skolvisa möten med elever, föräldrar och personal – med fokus på såväl information som dialog.

Det förslag till beslut som nämnden ska ta ställning till den 20 september har efter de synpunkter som framkommit utökats med två tillägg.

Vi vill för det första från nämndens sida säkerställa att omdaningen av både den inre och yttre miljön på Paulinska skolan går enligt de anvisade intentionerna. För det andra vill vi utreda skolskjutsarna och se vilka konsekvenser ett mer tillåtande system skulle medföra.

Fredrik Lundgren (FP)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa