Strängnäs satsar på skolorna

Svar till ”Tyst om skolan” publicerad i ST 4/9 Enligt den senaste tillgängliga statistiken från Skolverket var kostnaden för en grundskoleelev 87 100 kr i Strängnäs. Det är 2 700 kr mer än i jämförbara kommuner och 1 200 mer än snittkostnaden i landet. Allt tal om att vi inte satsar ekonomiskt på skolan är således felaktigt.

11 september 2012 06:00

Vad som däremot utmärker Strängnäs är att vi under många år lagt för mycket pengar på skollokaler och för lite på lärande. Den nu genomförda omorganisationen är vår främsta åtgärd för att hantera denna obalans. Vi skapar samtidigt bättre förutsättningar för lärande för våra barn på mellanstadiet.

Resultaten i våra grundskolor (kommunala och fristående) ger för det gångna läsåret ett brokigt intryck. Fyra av sju skolor som hade elever i åk 9 förbättrade sina kunskapsresultat jämfört med 2011. Två av dem, Åkerskolan och Paulinska skolan, försämrade sina. Det pågår nu ett mycket intensivt arbete på dessa skolor för att lyfta resultaten och sätta kunskapsuppdraget i fokus. Vi är två otåliga politiker och förväntar oss effekter av lärarnas och elevernas hårda arbete redan till nästa år.

När vi frågar våra barn på förskolan och deras föräldrar om hur de trivs får vi fantastiska resultat. I den senaste undersökningen uppgav alla barn att förskolan var rolig och en bra bit över 90 procent av föräldrarna upplevde att deras barn var trygga i förskolan. Vi är mycket glada över att ha en så väl fungerande förskoleverksamhet i vår kommun. Hur varje enskild förskola väljer att använda sin förskolepeng, vilken är exakt lika stor oavsett om förskolan är kommunal eller fristående, är inget som vi politiker ska styra över.

Strängnäs växer och nya förskolor planeras. Vi har fått ordning på ekonomin och har skapat en ändamålsenlig organisation för grundskolan. Det finns goda förutsättningar för att ytterligare lyfta Strängnäs som barn- och skolkommun.

Fredrik Lundgren (FP)

Jens Persson (C)
Kommunalråd i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa