Att bruka skogen är klimatsmart

10 oktober 2013 06:00

FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade vid sitt möte i Stockholm nyligen en rapport om klimatförändringarna. Rapporten, som arbetats fram av flera hundra forskare från hela världen, visar tydligt att människan påverkar klimatet. Nu är det hög tid att ta tag i skogens möjligheter att bidra till lösningar.

Från familjeskogsbrukets sida har vi utifrån aktuell kunskap och forskning en klar uppfattning om skogens roll för klimatfrågan och ett hållbart samhälle. Växande skog tar upp koldioxid. Hur mycket beror till stor del på trädens tillväxt. Skogstillväxten kan öka med minst 20 procent på lång sikt genom förbättrad skogsföryngring, förädlade plantor, god skogsvård och andra produktionshöjande åtgärder.

Ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk kan alltså bidra till att lindra klimatförändringarna. Den stora klimateffekten får vi dock genom att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med skogsråvara. Allt som i dag görs av olja går i framtiden att göra av trä. Skogsråvarans kretslopp är ett nollsummespel till skillnad från fossila råvaror som bara tillför koldioxid till atmosfären. Genom ökat träbyggande kan vi dessutom skapa långsiktiga kolsänkor.

Den svenska skogens bidrag till att lösa klimatutmaningen måste tas tillvara. Genom att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för konkurrenskraftig utveckling av skogsbruket, nya produkter baserade på skogsråvara, bioenergi och -drivmedel läggs grunden för ett hållbart samhälle med minsta möjliga klimatbelastning.

I familjeskogsbruket är det självklart att tänka långsiktigt och uthålligt. Den skog vi planterar i dag planterar vi för våra barn och barnbarn. Vi är stolta över att vara en del av en klimatsmart näringsgren – med lösningar på flera av framtidens utmaningar.

Sven Erik Hammar
ordförande LRF Skogsägarna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa