Sevab på rätt väg

19 januari 2012 06:04

Äntligen blir den av, utredningen av ett samgående mellan Strängnäs energibolag Sevab och Eskilstuna energi och miljö. För Strängnäs är det en väg till att sänka de mycket höga taxorna på el, fjärrvärme, avfall samt vatten och avlopp. För Eskilstuna blir det ett sätt att rättfärdiga sitt delägande i Sevab. Det uppgår nu till 20 procent samtidigt som alla ägarbeslut i praktiken fattas i Strängnäs. Vad Eskilstunaborna får ut av det hela kan ingen säga i dag.

Från demokratisk utgångspunkt var utredningen oundviklig. Den var knuten till beslutet 2006 att bygga Strängnäs kraftvärmeverk och innebar en förpliktelse mellan partierna i Strängnäs och mellan de två ägarkommunerna.

I tisdagens Strengnäs Tidning gav kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) en förklaring i två delar till långbänken: Sevab har genomgått förändringar och så har det varit ”en politisk process” i Strängnäs. Det sista betyder i klartext motstånd i Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna till ändrat ägande i bolaget. 2008 försökte Persson till och med förmå fullmäktige att upphäva sitt beslut om utredning. Förslaget stoppades efter ett ramaskri från oppositionen varefter frågan begravdes.

Sedan dess har Sevabs taxor stabilt parkerat sig i Sverigetopp medan bolagets ekonomiska ställning har försämrats. Därmed har sannolikt insikten tilltagit även i C, FP och S att alla stenar måste vändas om man ska kunna förändra situationen.

Och de tre partierna har gjort en ordentlig resa. Uppdraget till utredaren är nu bredare än det som beslutades 2006. Då handlade det om en utredning av bildande av ett gemensamt bolag med Eskilstuna för ägande och drift av värmerörelsen.

Nu ska man , som det står i uppdraget, ”utreda förutsättningar avseende samgående/samverkan mellan Sevab Strängnäs Energi AB, och Eskilstuna Energi och Miljö”. Det betyder hela verksamheten. (Sannolikt är inget Strängnäsparti emot detta men den som är noga kan gott protestera mot att frågan inte tog en ny vända i fullmäktige.)

De som på goda grunder vill sälja olönsamma delar av Sevab kan i sin tur ta fasta på utredningens uppgift att analysera ”delverksamheters resultatgenereringsförmåga”.

Det står nu också klart att ägarnas inriktning för Sevab skiljer sig väsentligt från styrelseordföranden Leif Lindströms (S) uppfattning. I november opponerade han sig öppet mot de nya ägardirektiven, om sänkta taxor och förstärkt soliditet. Och nu genomförs den utredning som han har gjort så mycket för att stoppa. Det är dags att ge Sevab en ny styrelseordförande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa