Den luringen går inte

Eskilstunas politiska ledning borde överklaga Stattdomen i stället för att vilseleda med hjälp av en riggad opinionsundersökning.

4 oktober 2012 06:05

Förvaltningsrätten i Linköping har upphävt Stattavtalet. Eskilstuna kommun anses ha gett Elite Hotels ett otillåtet stöd. Rätten bedömer att hyran ligger högt över marknadspris och att avtalstiden på 15 år är för lång. Dessutom har beslutet inte tillkommit i laga ordning, eftersom kommunen inte har meddelat regeringen eller annan anvisad myndighet i enlighet med EU:s statsstödsregler.

Men det hela är inte så glasklart som det kanske verkar. För här finns frågor som hade behövt redas ut bättre.

Rätten jämför kommunens hyra med det man menar är den marknadsmässiga. Den senare definieras som medianhyran för konferenslokaler i en undersökning gjord av branschorganisationen Sveriges Hotell- och restaurangföretagare (SHR). Enligt den jämförelsen är kommunens kvadratmeterhyra sju gånger högre.

Eskilstuna kommun menar att en sådan jämförelse är mellan äpplen och päron. Man anför bland annat att SHR-undersökningen inte tar hänsyn till anläggningens produktionsår, standard, läge, samt att uppgifterna baseras på kallhyra, medan kommunens avtal avser varmhyra, fullt utrustade lokaler och visst värdskap.

Förvaltningsrätten avvisar den motiveringen med en svepande formulering att dessa skillnader kan ”…endast i mindre omfattning förklara den markanta skillnaden och eller i övrigt motivera den avtalade höga hyresnivån”.

I andra delar framgår brister i kommunens hantering av frågan. Lagen medger stöd till enskild näringsidkare om det finns, som det heter, synnerliga skäl.

En sådan väg anges i lagens förarbeten och i ett utslag i Högsta förvaltningsdomstolen. Men Eskilstuna kommun hade inte bestämt sig på vilket ben den skulle stå: Skulle man se detta som ett marknadsmässigt avtal eller ett motiverat stöd till enskild näringsidkare?

Kommunens linje blev att avtalet inte är stöd till enskild men om rätten bedömer att det är stöd finns därtill synnerliga skäl. Därmed tycks kommunen inte ha lagt tillräcklig kraft på att förklara dessa skäl, varför Eskilstuna behövde denna konferenskapacitet som inte kunde ordnas av marknaden.

Avtalstiden har kortats från 15 till 10 år. Men det skedde efter att fullmäktige hade klubbat det 15-åriga avtalet som också är det som rätten hade att bedöma. Så här i efterhand kan man tycka att den politiska majoriteten borde ha låtit fullmäktige fatta ett nytt beslut efter omförhandlingen.

Men trots att saken hade förtjänat en ny rättslig prövning har kommunledningen sagt att man inte kommer att överklaga. Det är mycket anmärkningsvärt med tanke på hur säker på sin sak den politiska majoriteten var inför avtalsbeslutet.

Och fortsättningen är ännu märkligare. I går skickade Socialdemokraterna ut ett pressmeddelande som berättar att partiet har genomfört en lokal attitydundersökning bland 500 Eskilstunabor. 75,6 procent har i olika grad instämt i påståendet: ”Det är rätt att Eskilstuna kommun valt att engagera sig i återuppbyggnaden av Statt”. Undersökningen är gjord under första halvan av september, vilket inte framgår i pressmeddelandet.

Av det drar partiet slutsatsen: ”Oaktat utfallet i frågan om ’Stattavtalet’ kan vi därför konstatera att det finns ett kompakt folkligt stöd för att kommunen har valt att engagera sig i frågan för att få hotellet att återuppstå och för att lösa sina lokalbehov. Den som likt den politiska oppositionen hävdar att det inte finns folkligt stöd i denna fråga talar således mot bättre vetande.”

Det är inte seriöst. Frågan som ställs är en annan än den om det konkreta avtalet mellan kommunen och Elite Hotels, och undersökningen gjordes innan förvaltningsrättens dom blev känd.

Men hela förhållningssättet är absurt. I stället för att slipa sina sakargument och överklaga domen försöker sig Socialdemokraterna på ett spinn – rakt in i väggen. Nu ser det ut som att den politiska ledningen anser att det är rätt att bryta mot lagen, bara man har ett folkligt stöd. Det senare visas med hjälp av en uppenbart vilseledande opinionsundersökning som medier och allmänhet förväntas svälja.

Någon borde berätta för Jimmy Jansson (S) och kamraterna på vilken planet de befinner sig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa