Ge inte skattemedel till humbug

Det saknas vetenskapliga belägg för att elöverkänslighet existerar. Det finns inga påvisade samband mellan el och ohälsa.

22 januari 2015 05:00

Socialstyrelsens statsbidragsenhet delar ut närmare två miljoner kronor till Elöverkänsligas riksförbund. Dessa pengar går i huvudsak till att sprida (des-) information om en diagnos som seriösa vetenskapliga studier inte har funnit några belägg för.

Personer som upplever sig vara elöverkänsliga menar att exponering mot elektromagnetiska fält har skadlig inverkan på dem. Symptomen kan vara allt från sömnstörningar och huvudvärk till trötthet och hudutslag. Vår ökade användning av mobiltelefoner, datorer och trådlösa nätverk ses som en stor bov i dramat. Teorin har vunnit i popularitet och Elöverkänsligas riksförbund har i dag över 3 000 medlemmar, fördelade över hela landet.

I veckan blev det känt att Elöverkänsligas riksförbund årligen lyfter 1,7 miljoner i statsbidrag. Det är flera hundratusen mer än vad, exempelvis, Alzheimerföreningen, Hiv-Sverige och Lungcancerförbundet får.

Vetenskapliga belägg saknas nämligen för att elöverkänslighet skulle existera – att det skulle finnas ett orsakssamband mellan ohälsa och elektromagnetiska fält. På sin hemsida skriver Folkhälsomyndigheten: "I experimentella studier har varken friska eller elöverkänsliga personer kunnat avgöra bättre än slumpen om de varit exponerade för EMF eller inte." Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar att: "Väl kontrollerade och dubbelblinda studier har visat att symptomen inte korrelerar med EMF-exponering." Även Socialstyrelsen menar att det saknas bevis för att elöverkänslighet verkligen är en sjukdom, men delar trots det frikostigt ut skattemedel till riksförbundet. Varför?

Jo, för att det inte krävs att en handikapporganisation ska kunna visa upp en vedertagen diagnos för att få bidrag. Däremot måste organisationen finnas i minst tio län och ha minst 500 medlemmar, samt kunna klarlägga att problemen gör det svårt att hantera vardagen. Dessa kriterier uppfyller Elöverkänsligas riksförbund.

Att symptomen hos personer som upplever sig vara elöverkänsliga är äkta och förtjänar att tas på allvar råder inget tvivel om. Dock saknas alla former av forskningsstöd för att det skulle finnas ett samband mellan dessa symptom och elektromagnetiska fält. WHO har listat luftföroreningar, oljud, dålig eller flimrande belysning och dålig ergonomi som mer sannolika källor till besvären.

Men Elöverkänsligas riksförbund vill inte lyssna på det örat. I stället fortsätter man att kampanja för sin egna/hemmasnickrade tolkning och man gör det framgångsrikt. Exempelvis tillhandahåller, enligt TT, flera sjukhus i Småland numera så kallade elsanerade rum.

Risken med allt detta ligger i att människor felinformeras och vidtar i bästa fall betydelselösa och i värsta fall skadliga åtgärder för att lindra ett sjukdomstillstånd som de annars kunde ha fått effektiv behandling för. Sådant ska Socialstyrelsen naturligtvis inte vara med och bekosta genom skattemedel. Bidragskriterierna måste ändras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa