Strängnäs svaga politiker

Den politiska majoriteten i Strängnäs drabbas nu av sin kanske allvarligaste motgång hittills. Strömavhoppen från chefsposter i förvaltningen följs nu av en tung politisk avgång. Helena Hallgarn (FP) lämnar uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

16 juni 2009 18:42

Den omedelbara orsaken är att förvaltningen har försökt lyfta bort ett ärende från dagordningen för det nämndmöte som hålls i dag. Det handlar om ett förslag från Hallgarn om ändrad delegationsordning som också ordförande Lotta Grönblad (S) har ställt sig bakom. Nämndens presidium vill bli informerad om större organisationsförändringar och personalförändringar på chefsnivå. Rent formellt efterlyser barn- och utbildningsnämnden om ändrad delegationsordning hos kommunstyrelsen, vilket i så fall kommer att gälla för alla nämnder.

När handlingar skickades ut till ledamöterna i nämnden fanns ärendet till nämndledningens förvåning inte med, vilket är oacceptabelt. Först efter påpekanden från Hallgarn och Grönblad dök punkten upp på ärendelistan.

Oavsett vad som hände och varför är det uppenbart att nämndledningen har gett sig ut på ett minfält. Ändringar i delegationsordningen rör vid det heligaste i Strängnäs – förvaltningens och framför allt kommunchefens makt.

Här kan det vara bra att gå bortom Jan Heimdahls kommunchefsperson för att i stället se de större problemen som också är den djupare orsaken till Helena Hallgarns avgång: 1. Strängnäs kommun har i dag en styrorganisation som få begriper. 2. Politikernas maktställning är för svag.

Kommunen är sedan 2005 organiserad i en enda förvaltning med en kommunchef i toppen som lyder under kommunstyrelsen och dess ordförande. Den politiska organisationen ser dock ut som före organisationsförändringen, med ett antal nämnder som till synes styr över sina respektive ansvarsområden. I praktiken hänskjuts så gott som alla betydelsefulla frågor till kommunstyrelsen och kommunchefen är inblandad i beredningen av alla viktiga ärenden.

Något tillspetsat kan sägas att Strängnäs har en nämndorganisation bara till namnet. I praktiken är det lite som skiljer den från en utskottsorganisation där kommunstyrelsen hanterar alla frågor och vars utskott fungerar som rena beredningsorgan.

Mycket tyder på att politikerna inte fullt ut förstod vad förvaltningsreformen skulle innebära i praktiken. Helena Hallgarns avgång borde vara en väckarklocka. Reformen blev inte bra. Organisationen måste bli mer begriplig och de folkvaldas ställning måste stärkas.

Vi ser två möjliga vägar dit. Den ena är en övergång till renodlad utskottsorganisation. Det förutsätter smarta lösningar för att hantera risker med jäv och beroende i frågor som handlar om kommunal tillsyn. Och för att motverka koncentration av makt till tjänstemän i en så slimmad och centraliserad organisation måste politiken tillföras mer resurser, i form av fler hel- eller halvtidsarvoderade politiker och/eller politiska sekreterartjänster.

Den andra vägen är decentralisering – en återgång till den gamla modellen med mer självständiga förvaltningar som ligger direkt under nämnderna, starka förvaltningschefer och en svagare kommunchef.

Båda dessa lösningar kommer att kosta mer pengar än dagens organisation men det är värt priset. De folkvalda ska styra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa