Infochef på fel väg

Ledningen i Landstinget Sörmland driver sedan ett par veckor en kampanj mot Södermanlands Nyheters rapportering om arvodesaffären. I kampanjen används landstingets formellt opolitiska informationsavdelning.

21 mars 2011 06:31

En huvudkritik går ut på att SN inte vill låta landstingets granskningsrapport utgöra slutpunkt i historien. Denna rapport presenteras nu av landstingscheferna som oberoende, kvalificerad, utförd av en världsledande revisionsfirma med mera, och kontrasteras mot en tidningsrapportering som påstås brista i allsidighet och enbart driva en tes. Låt oss titta närmare på detta.

Ett påstående som ständigt upprepas är att landstinget inte har lidit någon ekonomisk skada av arvodeshanteringen, samt att SN inte har redovisat denna slutsats från granskningsrapporten. I fredags skrev informationschef Anna Jerdén följande på sin landstingsblogg:

”Fortfarande efter ett halvår har varken tidningar, radio eller tv i Sörmland redogjort för slutsatserna i den oberoende granskning av arvoden som gjorts av PriceWaterhouseCoopers. ’Landstinget har inte lidit ekonomisk skada’.”

Fel. Detta har redovisats såväl i Södermanlands Nyheter som i andra sörmländska medier, bland annat i nyhetsartiklar i denna tidning den 16 september och den 4 oktober förra året. Men – tidningarna har inte rapporterat detta rakt upp och ner utan låtit personer som ifrågasätter slutsatsen och uppdragets formulering komma till tals.

Och det finns definitivt utrymme för tvivel om slutsatsen utebliven ekonomisk skada. Så här lyder den i rapporten: ”Mot bakgrund av ovan beskrivna omdisponeringar av medel mellan förtroendevalda samt ej ianspråkstagna medel för landstingsrådstjänster kan konstateras att landstinget inte har lidit någon ekonomisk skada.”

Dessvärre går det inte att utläsa hur de ”ej ianspråkstagna” medlen är kopplade till fullmäktigebeslut. När det gäller omdisponeringarna kan man se vem som fått mer men inte vem som fått mindre än formellt beslutat. Det faktum att de totala kostnaderna för landstingspolitikerna har stigit med flera miljoner på fyra år förklaras inte. Redogörelsen är alltså så svåröverskådlig att den nämnda slutsatsen hänger i luften.

Ändå lägger landstingsledningen nu betydande resurser på, vid sidan av misskreditering av Södermanlands Nyheter, framställning av granskningsrapporten som en sorts slutfacit i arvodesfrågan.

I detta arbete är det heller inte så noga med vilken pott pengarna kommer ifrån. Redan i oktober kritiserade Moderaternas gruppledare Magnus Leivik landstingets informationsavdelning för politisering när den tog ställning om hur granskningen ska tolkas. Leivik betonade att informationsavdelningen ska företräda hela landstinget och alla politiska partier, och menade att den nu undergrävde sitt eget förtroende.

Påpekandet var riktigt och är än mer giltigt i dag. Informationschef Anna Jerdén har till stor del förvandlats till politisk sekreterare och gör nu stora insatser för att förstöra sin relation till länets medier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa