Räds inte kapitalisten

av Alex Voronov

De tio största friskoleföretagen tjänade 2010 tillsammans runt 450 miljoner kronor efter skatt. Nio av dem delade inte ut någon vinst till sina ägare. Den enda som tog en utdelning var Engelska skolans ägare Barbara Bergström.

14 februari 2012 06:21

Den blev 500 000 kronor från en vinst på runt 25 miljoner netto. Om man tittar på samtliga tio största företagen var vinstutdelningen alltså en promille.

Siffrorna redovisas i senaste numret av Dagens Samhälle. Det ger perspektiv på den i vissa kretsar gångbara föreställningen om friskolors jättevinster som dränerar skolan på resurser.

Tidningen ger även en överblick av skolväsendet. Nästan nio av tio grundskolelever och drygt tre fjärdedelar av gymnasieeleverna finns i kommunala skolor. Men friskolorna går fram och bland dem tar de tio största företagen en allt större del av marknaden.

De stora köper upp de små. Är det en bra utveckling? Nej, kan man säga spontant. Många mindre aktörer känns som en bättre konkurrenssituation än en med några få stora företag. Men fundera lite på det. Vilka skolor har bäst förutsättningar att hålla kvaliteten när kraven höjs och elevunderlaget skiftar? De som ägs av små idealister eller de som har kapitalstarka ägare i ryggen?

Storägare är heller inte liktydigt med likriktning. En skolentreprenör beskriver i Dagens Samhälle jätten Academedia som ett företag som låter de uppköpta skolorna fortsätta med sina olika koncept och varumärken.

En SOU-utredning – Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång – tittade för tio år sedan på olika ägarformer för friskolor. Slutsatsen var att koncernerna hade tillfört det kapital som möjliggjort betydande investeringar i lokaler och utrustning, och att svagheterna i skolväsendet i stället fanns hos en del små stiftelseägda skolor.

Det konstaterandet är fortfarande giltigt. En stiftelse eller en ideell förening blir tvungen att skaffa kapital genom donationer eller lån. I det senare fallet är det nästan alltid en dyrare lösning än ägartillskott, som Dagens Samhälles genomgång visar i all tydlighet. Till skillnad mot utebliven vinstutdelning är nollränta för externlån ett okänt begrepp i affärsrelationer.

Så ser det ut bakom fördomarna om skolkapitalet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!