Så ska läkarna välja bort dem som inte får sjukhusvård

Tidningarna i Sörmlands Media kan i en granskning visa att relativt unga personer, men också pigga åldringar, riskerar att nekas sjukhusvård. Detta på grund av riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen. Den biologiska åldern ska räknas ut i en algoritm – som tagits fram för geriatriska patienter. Och trots att riktlinjerna inte ska användas ännu har vissa regioner redan börjat.

Sverige 12 maj 2020 19:27

Artikeln har uppdaterats 13 maj, 12.00.

Enligt de nationella riktlinjerna för intensivvård vid extraordinära förhållanden, som Socialstyrelsen tagit fram, ska man prioritera bort patienter baserat på biologisk ålder, inte kronologisk. Men svensk sjukvård har ännu inte slagit i taket för när prioriteringarna ska tas i bruk. Folkhälsomyndigheten berättar dagligen om att det finns kapacitet kvar. 

Men källor har berättat att man redan börjat prioritera bort patienter på flera håll i landet från slutenvård.

Den 7 april skickade Socialstyrelsen ut allmänna råd till kommunerna för att hantera den pågående pandemin. Man skriver att den övergripande strategin är att begränsa smitta och säkerställa god vård, men även att stödja nödvändig och optimal användning av resurser och arbetssätt. 

Enligt råden ska kommunerna upprätta individuella vårdplaner för personer som vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården. I dessa uppmanas läkarna att på förhand skatta hur en person kan klara en covid-19-infektion. Och i råden pekas CFS (Clinical Frailty Scale) ut som lämpligt verktyg för att mäta skörhet, eller biologisk ålder som riktlinjerna för intensivvård pratar om. Bedömningen ska sedan noteras i personens journal. I samband med detta skriver Socialstyrelsen att man ska: "Samtala om handläggning vid eventuell covid-19-infektion utifrån prognos och de nationella principerna för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden". 

Men trots att svensk sjukvård ännu inte nått sin gräns har vissa regioner redan börjat tillämpa riktlinjerna. CFS-skalan har visat sig kunna vara avgörande för om någon ska få slutenvård eller inte. Inte bara intensivvård.

I Region Stockholm tog man beslut att påbörja begränsningar för att avlasta akutsjukvården den 20 mars. Där används CFS-skalan för att sortera ut vilka som ska få akutsjukvård eller inte enligt de riktlinjer man tagit fram. I en algoritm ställs frågor som leder fram till svaret. Målet är att äldre ska vårdas kvar i hemmet.

Den bärande frågan är om du klarar din dagliga ADL, alltså att äta, laga mat, personlig hygien, handla, städa och passa barn, eller om du behöver hjälp med detta i någon omfattning. Algoritmen sorterar ut nio grupper av patienter. De fyra första patientgrupperna klarar sin ADL helt självständigt och får akutvård vid covid-19. Övriga, fem till nio, ska nekas slutenvård enligt ett vägledande dokument för geriatrik och SÄBO, särskilt boende för äldre. Visserligen ska individuella bedömningar göras skriver man, men enligt råden är det skattningsskalan som gäller. Enbart om dessa grupper kräver kirurgi ska dessa erbjudas akutvård. 

Christoffer Bernsköld, ansvarig för samordning av vården utanför sjukhusen i Region Stockholm säger att riktlinjerna finns för att det ska bli tydligt och rättvist.

– De riktlinjer du talar om är en del i ett beslut för att planera för att vården av äldre personer skulle bli så bra som möjligt även i de värsta scenarierna, till exempel om det skulle uppstå brist inom sjukhusvården till följd av covid-19 epidemin. Region Stockholm har dock under hela pandemin haft ledig kapacitet på sjukhusen, även på IVA.

Våra källor gör gällande att relativt unga men även funktionshindrade riskerar att nekas slutenvård. Stämmer det?

– Det är en missuppfattning. Det finns inga rekommendationer om att patienter som har behov av sjukhusvård inte ska få det.

I Region Sörmland har man använt skalan länge inom intensivvården. För patienter i grupperna CFS fem till nio bedömer man att intensivvård inte är aktuellt, men skriver att intensivvård kan ges om det finns andra starka skäl som talar för det. Man skriver att "Clinical frailty score (CFS) är ett kompositvärde som inkluderar en individs funktionsnivå, ADL samt grundfysik. Det är evidensbaserat att sköra patienter, dvs CFS >4 predicerar dålig outcome efter intensivvård". 

Om detta även inkluderar vårdbegränsningar även för slutenvård framgår inte av dokumentet.

Gör ni en annan bedömning av vilka som ska få intensivvård nu, än före coronapandemin?

– Nej, det är samma bedömning nu som innan pandemin, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

Socialstyrelsens råd handlar också om hur en läkare ska bedöma vårdbehov på distans om en brukare blir sjuk. Socialstyrelsen skriver: "Klinisk bedömning behöver inte alltid göras fysiskt. Den kan göras utifrån personlig kännedom, i samråd med MAS eller ansvarig sjuksköterska, tillsammans med distansmonitorering/egenmonitorering av ovanstående vitalparametrar, symtomenkät och eventuellt vid behov videobesök direkt med patient i ordinärt boende eller med hjälp av personal på SÄBO".

Vad mäter CFS?

The Clinical Frailty Scale (CFS) är ett bedömningsinstrument för att kunna förutsäga behov av att vårdas på vårdhem eller sjukhus respektive för att kunna förutsäga återstående förväntad livslängd hos äldre personer genom att skatta deras skörhet. 

Dessa är framtagna av Niklas Ekerstad, leg. läkare samt docent i utvärdering i hälsoekonomi och tidigare doktorand på Hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) vid Linköpings universitet, tillsammans med medarbetare på HSA. 

Källa: Linköpings universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Persson
Johannes Tångeberg
Roger Sundberg
Simon Uggla

Ämnen du kan följa
Granskning: Corona
Sörmland

Regionens granskning klar: Corona-dödsfall på 31 av 66 boenden i länet

Eskilstuna

Kommunen svänger om mörkad covid-statistik: Samlades in utan chefens vetskap

Eskilstuna

Förvaltningschefen: Kände inte till smittspridningen

Sörmland

Brister och allvarliga risker på fem boenden i Sörmland

Sörmland

IVO-granskning: Äldre har nekats läkarbedömning

Visa fler
Läs mer!
Signerat

Donald Trump chockar inte längre

Eskilstuna

Man till sjukhus efter fall från stege

Ekonomi, näringsliv & finans

Miljonregn över partierna

Politik

Sjukvårdspolitiker vill bli nytt språkrör

Fotboll

MFF-anfallaren: "Vi har fått respekt i Europa"

Visa fler