Skattebetalarna gynnas ytterst av förändringen

Eskilstuna 1 augusti 2020 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Jan Malmkvist insändare gällande den borttagna cirkulationsplatsen på Mälarvägen.

Eskilstuna kommun behöver ha en helhetssyn i utveckling av Eskilstuna, för att det ska vara en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. När det gäller Skiftinge handelsområde och intilliggande gator behöver vi se till hur området utvecklas långsiktigt och vad som ger positiva effekter för staden. Det handlar självfallet om ekonomiska aspekter, men även exempelvis om framkomlighet, trafiksäkerhet och utveckling av grönytor.

Innan cirkulationsplatsen flyttades togs en detaljplan fram för handelsområdets utveckling, och i det arbetet har många olika överväganden gjorts. I detaljplanen är del av den borttagna cirkulationsplatsen utpekad som grönyta. Den grönyta som tillkom kopplas samman med de befintliga grönytorna längs Mälarvägen, vilket både skapar en bättre helhetsverkan för vegetationen i området och kompenserar för förlorade grönytor när området exploateras. Under planprocessen som ledde fram till detaljplanen kunde medborgare lämna synpunkter på utformningen.

Oavsett varifrån pengarna kommer, om det är skattemedel eller vinst av försäljning så ska de förvaltas väl. I det här fallet är bedömningen att en flytt av cirkulationsplatsen inklusive borttagning av den äldre cirkulationen bäst gynnar området, Eskilstuna och ytterst skattebetalarna och därmed motiverar förändringen. 

Anders Enesved, Avdelningschef Projekt- och GIS-avdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Flera planer för E20 – beläggningsarbeten väntar

Fotboll

AFC lånar från rysk storklubb

Torshälla

Polisen upptäckte brand – plockade fram pulversläckaren

Eskilstuna

Tryckimpregnerat trä i mängder – slutkastat på Retuna

Eskilstuna

Misstänkt drunkning var falskt larm

Visa fler