Domstolen upphäver planerna vid Luvsjön

Planerna på cirka 90 nya bostäder vid Luvsjön har stoppats av Mark- och miljödomstolen. Åkermarken får inte användas till bebyggelse.

8 april 2020 14:31

Detaljplanen för fjärde etappen av bostadsbyggande vid Luvsjön klubbades i kommunfullmäktige i 18 november i fjol. Beslutet överklagades dubbelt; av två närboende och av en samfällighet.

Fastighetsägarna menade att kommunen inte följer översiktsplanen och att skälen var godtyckliga och bristfälliga. Samfälligheten hänvisade till att den åkermark, som fortfarande brukas i Lillsjöområdet, borde bevaras. Därför vore det bättre att välja området på andra sidan vägen, som är utpekat i översiktsplanen. De påtalade också att exploateringen kommer att påverka fågellivet vid Lillsjön negativt och att det finns rödlistade arter i området.

Kommunen motiverade beslutet med att:

"Jordbruksmarken tas i anspråk på grund av att det är ett väsentligt samhällsintresse att skapa fler bostäder i anslutning till befintliga bostadsområden med närhet till kommunal och kommersiell service."

De uppger också att marken anses svår att bruka på ett effektivt sätt och att arrendatorn har kompenserats med en större sammanhängande areal som tidigare har legat i träda.

Den 7 april meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver kommunfullmäktiges beslut. Som domskäl hänvisar de till miljöbalken: 

"Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud