Stress på jobbet knäcker allt fler kvinnor

Högutbildade kvinnor inom välfärdssektorn. Det är den grupp som drabbats hårdast av sjukskrivningar till följd av stress.

8 mars 2016 19:07

Sjukskrivningstalen i Sverige ökar kraftigt och framför allt är det kvinnor som berörs. Den vanligaste orsaken är stress i arbetet.

I en rapport som fackförbundet Vision tagit fram har antalet personer som är sjukskrivna till följd av stress ökat med 70 procent mellan åren 2012-2014. Bland kvinnor har antalet fördubblats under samma period.

Vision har också låtit Försäkringskassan ta fram statistik över stressrelaterade sjukskrivningar de senaste fem åren uppdelat på kön och yrkestillhörighet. En slutsats som dras är att risken för att drabbas ökar kraftigt bland både män och kvinnor som jobbar inom kvinnodominerade yrken. Allra störst risk löper socialsekreterare och psykologer.

Henrik Westberg är huvudskyddsombud för Vision i Eskilstuna. Han har inga lokala siffror för Eskilstuna men bekräftar den bild som ges i rapporten.

– Det är ett mycket stort och allvarligt problem. Vi märker en ökad press framför allt när det gäller socialsekreterare. Det beror till stor del på ökad arbetsbelastning. De får fler och fler arbetsuppgifter, fler och fler ärenden, som dessutom är mer komplexa och därför tar väldigt mycket tid.

En orsak till det är de allt högre kraven på dokumentation som rör ärenden med ungdomar och ensamkommande flyktingbarn.

Fler sjukskrivningar blir lätt till en ond cirkel där färre anställda får mer att göra. Arbetet blir lidande då det är svårt att hitta ersättare för de som är sjuka.

Från fackligt håll försöker man påtala vikten av att alla tjänster ska täckas upp och att scheman fungerar. Men bristen på socialsekreterare är stor.

– Det är svårt att rekrytera socialsekretare och det är en ökad press även på cheferna som sitter fast i rekryteringsärenden samtidigt som arbetsgruppen behöver arbetsledning på plats.

Enligt Henrik Westberg är en del för att komma till rätta med problemen att jobba med långsiktiga mål. Facket för en kontinuerlig dialog med kommunhälsan om det förebyggande arbetet. Det gäller att se till att de som är friska håller sig friska.

Han knyter också förhoppningar till att allt fler får upp ögonen för arbetsmiljöproblemen i den så kallade mjuka sektorn.

– Den fysiska arbetsmiljön har alltid varit mätbar och lättare att åtgärda. Nu kommer det nya arbetsmiljöföreskrifter som kommer att vara en bra grund att stå på för att kontrollera den psykosociala arbetsmiljön. Det området har varit eftersatt, lagstiftningen har inte hängt med men nu kommer det ställas högre krav på arbetsgivaren.

Chefen på socialförvaltningen i Eskilstuna, Mehmed Hasanbegovic, säger att det kanske viktigaste sättet att få ner sjukskrivningarna på sikt är att få personalen att må bra och trivas på arbetsplatsen.

– Sjuktalen ska ner på noll, så enkelt är det. Jag vill att mina medarbetare ska gå till jobbet med ett leende minst fyra av fem dagar i veckan.

Men där är man inte än. Höga sjukskrivningstal bland framför allt socialarbetare är en realitet. Och många av dem som varit sjuka länge kan inte jobba för fullt när de kommer tillbaka.

– Där har vi kanske inte varit så bra på att hitta alternativ och lösningar men det är något vi jobbar med.

Ett plustecken är enligt Hasanbegovic att bristen på socialsekreterare inte längre är lika stort som tidigare.

– Nej, för ett år sedan satt enhetscheferna enbart och rekryterade men nu har vi fått stabilitet. Det är inte lika många som slutar och säger upp sig. Vår målsättning är att vi ska vara den bästa arbetsgivaren och att vi ska vara en attraktiv arbetsplats. Det jobbar vi stenhårt för.

I dagsläget påverkar dock den besvärliga personalsituationen också de brukare som behöver hjälp.

– Det kan bli så att en individ får byta handläggare, det kan finnas risk att information hamnar mellan stolarna, att handläggningen tar längre tid och bromsas upp. Men vi har teamledare som har koll på ärendena, säger Mehmed Hasanbegovic.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!