Vändningen: "Nya uppgifter har uppdagats"

Eskilstuna kommun har i flera månader vidhållit att statistik över smittade i äldreomsorgen som tidningen begärde ut i april inte existerade. Nu svänger man – och hävdar att statistiken samlades in utan den ansvariga chefens vetskap.

Eskilstuna 17 september 2020 05:59

Den 9 april började Sörmlands medias tidningar begära ut uppgifter om smittade och döda inom äldreomsorgen i respektive kommun. Den 14 april började kommunerna samstämmigt avslå tidningarnas begäran med liknande skrivningar. Någon sammanställning av smittläget existerade inte, lät de meddela.

I början av maj kunde tidningarna avslöja att informationen i själva verket har funnits tillgänglig, men att kommunerna, i samråd med regionen, aktivt agerat för att undanhålla den från allmänheten – i strid med grundlagens offentlighetsprincip. Tidningarna kunde också visa att de uppgifter som begärts ut, och som enligt kommunerna inte existerat, rapporterats in till både Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.

Redan den 14 april, samma datum som kommunerna börjat avslå tidningens begäran, fanns uppgifter om smittans utbredning bland länets äldreboenden i en rapport från Länsstyrelsen – en uppgift som förutsätter att kommunerna, som ansvarar för äldreomsorgen, gjort egna sammanställningar.

undefined
I ett dokument från länsstyrelsens länsledning som skickas in till den nationella krisstaben anges att 23 äldreboenden i Sörmland har smittan den 14 april.

Sörmlands media valde att överklaga avslagen, och den 5 juni revs besluten upp av kammarrätten, som krävde att kommunerna prövade frågan på nytt. Den 22 juni blev Eskilstuna kommun klar med sin omprövning – och avslog igen. Återigen med hänvisning till att det, vid tillfället för begäran, inte funnits någon sammanställning.

Informationen om smittade brukare inom hemtjänsten finns, menar man, enbart i den enskildes journal. Kommunen hävdar att det skulle ta 440 timmar att sammanställa uppgifterna, vilket anses vara en orimlig arbetsbörda. Däremot, uppger man nu, finns motsvarande sammanställningar med start den 20 april. Uppgifter om inom vilka verksamheter de smittade och döda har funnits är dock belagt med sekretess.

I ett dokument över rutiner för provtagning upprättat den 27 mars framgår dock att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) löpande informeras om smittläget inom verksamheterna. Att uppgifterna om smitta innan den 20 april enbart funnits i den enskildes journal går således att ifrågasätta.

undefined
Enligt rutiner för provtagning som upprättades den 27 mars 2020 framgår att enhetschefer samt MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ska informeras om smitta.

Tidningen överklagade även detta andra avslagsbeslut.

Med anledning av överklagan nummer två har kommunen, genom vård- och omsorgsnämnden, yttrat sig igen till kammarrätten. I yttrandet, daterat den 21 juli, skriver kommunen att "nya uppgifter uppdagats för förvaltningschefen" Johan Lindström. Det som "uppdagats" är den av tidningen efterfrågade statistiken som kommunen tidigare vidhållit inte existerat. Det finns nu, heter det, "anledning att anta att listan kan ha funnits redan den 9 april". Listan är dock, enligt kommunen, raderad och går inte att återskapa.

Johan Lindström sitter i den länsgemensamma styrgruppen för närvård. Av minnesanteckningar från rådets sammanträde den 15 april framgår att han då är delaktig i en diskussion kring hur man ska undvika att uppgifter om smittläget inom äldreomsorgen når media. Tidningen har tidigare uppmärksammat hur en formulering om det angelägna i att "siffrorna inte hamnar i pressen" hade raderats när handlingen begärdes ut.

Sin centrala roll till trots har Johan Lindström, förvaltningens högsta chef, enligt kommunen förblivit ovetandes om statistikens existens till i juli, då tidningen lämnade in sin andra överklagan.

Kammarrättens beslut i ärendet väntas inom kort.

Tidslinje

9 april: Tidningen begär ut en sammanställning över smittläget inom äldreomsorgen i Sörmlands nio kommuner.

14 april: Kommunerna börjar återkoppla och avslå begäran – samtliga med liknande skrivelser. Tidningen överklagar.

3 maj: Tidningen avslöjar att kommunerna och regionen gemensamt försökt mörklägga smittspridningen på länets äldreboenden.

8 juni: Kammarrätten upphäver kommunernas beslut och kräver omprövning.

22 juni: Eskilstuna kommun avslår återigen. Tidningen överklagar på nytt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kommentera
Ämnen du kan följa