Lärarförbundet oroas över våldet: "Anmälningarna har ökat markant"

Hans Ringström, grundskolechef i Eskilstuna kommun, ser allvarligt på uppgifterna om de två lärare som misshandlats av elever. Samtidigt efterlyser Lärarförbundets Cecilia Rahbek Nöhr breda satsningar för att minska våldet i skolan.

10 januari 2019 18:33

Tidningen rapporterade under onsdagen om hur två lärare, med bara veckors mellanrum, misshandlats av elever på en grundskola i Eskilstuna kommun. Grundskolechefen Hans Ringström ser allvarligt på det inträffade.

– Våra vuxna ska känna sig trygga på sina arbetsplatser. Oavsett om det sker mellan elever eller gentemot vuxna så är våld aldrig accepterat, säger han.

När Arbetsmiljöverket inspekterade skolan med anledning av den första incidenten påtalades brister i beredskapen i händelse av våld och hot. Enligt Hans Ringström har kommunen de senaste åren jobbat hårt med förebyggande åtgärder efter att flera rektorer i kommunen efterlyst stöttning.

– Vi gjorde en kraftsamling för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet där hot och våld ingår. Det finns inga enkla lösningar. Det handlar om värdegrundsarbete och ordentliga rutiner kring hur man agerar om våld inträffar.

Han upplever att frågan om hot och våld inom skolan fått mer uppmärksamhet under senare år. Något han tillskriver att tröskeln för vad som accepteras har höjts, snarare än att våldet tilltagit.

– Generellt så hamnar frågan om våld i skolan allt högre upp på agendan. Jag tror att mycket av det som inte anmäldes för fem år sedan skulle anmälas i dag. Tröskeln har höjts och det tycker jag är bra.

Enligt Hans Ringström har man tidigare sett våldet som förbehållet högstadieskolor, men på senare tid har det förekommit även i yngre åldrar. Han får medhåll av Cecilia Rahbek Nöhr, ordförande på Lärarförbundet i Eskilstuna, som samtidigt menar att de aktuella fallen är anmärkningsvärda.

– Här sticker det ut att eleverna är så pass unga. Våld mot lärare har över huvud taget inte varit så vanligt förekommande tidigare, men de senaste tre åren har anmälningarna ökat markant. Vi ser hur det finns en ökning av hot- och våldssituationerna långt ner i åldrarna. Det är något man måste ta på stort allvar.

Hon påtalar, liksom Hans Ringström, att ökningen mycket väl kan bero på en tilltagande benägenhet att anmäla. Samtidigt tycker hon sig se hur ett hårdare samhällsklimat bidrar till en liknande utveckling även i skolan.

– Språkbruk med dödshot och liknande är anmärkningsvärt. Men skolan är en bild av samhället där vi ser en ökad våldsnivå vilket spiller över. Många lärare känner i dag en otrygghet på jobbet och upplever utsatthet från både föräldrar och elever. Att man känner sig attackerad på jobbet – så får det absolut inte vara.

Enligt Cecilia Rahbek Nöhr måste det till insatser på bred front för att vända utvecklingen. Värdegrundsarbete, tydliga riktlinjer för hur personalen ska agera i krissituationer och inte minst elevhälsan är viktiga delar. Det är, menar hon, centralt att tidigt fånga upp barn som mår dåligt och ge dem det stöd de har rätt till.

– Sedan vill vi att man som lärare hör av sig till oss och sin chef så fort man känner att situationen är ohållbar så att vi kan stötta. I samhället får man inte gå och slå och hota folk. Det får man naturligtvis inte göra här heller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla