Arsenik, sank mark och hotande översvämning

Innan det går att påbörja detaljplaneringen av Hästön/Dax Door-tomten måste en lång rad undersökningar göras. Dessutom visar en översvämningsprognos att stora delar av Hästön kan ligga under vatten inom de närmaste hundra åren.

18 juni 2010 06:56

I nuläget är det mer som talar emot än för den nya stadsdelen i Sparreholm. Flens kommuns planingenjör Hans-Erik Eriksson räknar upp minst sju områden som måste undersökas innan arbetet med detaljplanen kan påbörjas.

– Inga av dessa faktorer är alarmerande i sig, men tillsammans innebär de att exploateringskostnaden blir hög. Bara undersökningarna kommer säkert att kosta mellan 500 000 och 600 000 kronor, säger Hans-Erik Eriksson.

Vattennivån kan höjas rejält

Den senaste varningssignalen kom 2008 när Sweco presenterade sin översvämningskartering för Båven. Den visade att vattennivån kan komma att höjas upp till 1,1 meter, särskilt drabbat är Hästön och industriområdet öster om stationen. Prognosen gäller om vårfloden under de närmaste hundra åren blir så pass kraftig att den går över dammluckorna i Sibro innan de har hunnit öppnas. Beräkningarna bygger på dagens förhållanden, enligt Sweco pekar klimatutredningar på att kortvariga, intensiva regn kommer att bli vanligare.

Dessutom är marken på Hästön sank. För att kunna bygga bostäder, gator och ledningar krävs cirka sex meters pålning.

Både på ön och fastlandet måste marken renas från gifter innan bostäder får uppföras. På Hästön hittades kadmium på fyra punkter av tolv. Man vet fortfarande inte hur giftet har spridit sig på ön. Den gamla Dax Door-tomten har cirka 800 kubikmeter förorenad jord under området för impregnering och det kan finnas mer gift under byggnader. En undersökning som blev offentlig 2003, bara några månader efter att kommunen köpt marken, visar på höga halter av arsenik samt krom och zink. Eftersom gifterna ligger under ytskiktet ska det inte vara farligt, men små barn bör inte vistas i området.

Som om det inte vore nog behövs en kaj längs strandkanten för att förhindra erosion. Kajen kan i sin tur leda till att eventuella gifter i marken trängs upp till sjöbotten.

– Båvens vattenyta är Natura 2000-område. Det är viktigt att exploateringen inte stör arter eller släpper ut föroreningar, säger Hans-Erik Eriksson.

Planlagt för industri
Trots farorna mot naturen är länsstyrelsen i stort sett positiv till att strandskyddet upphävs eftersom området är planlagt för industri. Länsstyrelsen ser dock att om området ska exploateras ska det vara för en ny stadsdel som är tillgängligt för allmänheten och inte några lyxtomter.

Visionen för Hästön tas till och med upp som ett gott exempel på sjönära boende i länsstyrelsens inspirationsbok ”Det är möjligt”.

– Det finns en vision för 400-500 bostäder. Så många kommer det aldrig bli men det måste bli en hel del för att det ska löna sig med exploateringskostnader, säger Hans-Erik Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa