Miljödomstolen ger Flen bakläxa

Miljödomstolen avvisar överklagan från tekniska nämnden i Flen angående länsstyrelsens beslut om nytt miljötillstånd för Frutorpstippen.

29 juni 2010 08:23

Något nytt tillstånd behövs inte, enligt tekniska nämnden då det inte längre pågår någon deponi på Frutorpstippen.

Miljödomstolen gör dock en annan bedömning och hävdar i sin dom att länsstyrelsen är i sin fulla rätt att ompröva tillståndet för Frutorps deponi som Flens kommun har i dag. Länsstyrelsens beslut kan kort sagt inte överklagas, enligt miljödomstolen.

Striden om Frutorp har pågått i snart två år sedan länsstyrelsens miljöprövningsdelegation meddelade att en omprövning av tillståndet skulle inledas.

Man begärde för den skull en utredning kring lakvattenhanteringen av Flens kommun.

En utredning som tekniske chefen Bo Aläng och majoriteten i tekniska nämnden menade är onödig. Med hänvisning till att deponin är avslutad och det finns en plan för hur Frutorpstippen ska sluttäckas och avslutas. Däremot ansåg bygg-, miljö- och räddningsnämnden att en utredning var på sin plats för att lakvattnet ska kunna renas ytterligare i en våtmark.

Överklagade

Tekniska nämnden överklagade och begärde att miljödomstolen skulle upphäva länsstyrelsens beslut. Men det gör alltså miljödomstolen inte. I domskälen påpekar miljödomstolen att Frutorpstippens sluttäckning inte är godkänd. Tippen omfattas alltså av tillståndsplikt och då länsstyrelsen ska ompröva tillståndet är det kommunens skyldighet att göra utredningen som efterfrågas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Edlund