Stålbogaborna rasar mot Trafikverket

Trafikverket vill göra den allmänna vägen som leder till Stålboga till en enskild väg. Det har lett till starka protester.

15 oktober 2019 06:34

Om du färdas på väg 55 mellan Malmköping och Strängnäs kan du efter ungefär en mil välja att svänga av vänster mot Stålboga. Direkt efter vänstersvängen talar en skylt om att den fyrakilometer långa vägen mot det lilla samhället Stålboga tar sin början till höger. Det är denna väg, med nummer 896, som har gett upphov till starka känslor.

– Att ta över en sådan här väg innebär otroligt stort arbete, det känns helt otänkbart, säger Gunilla Magnusson, ordförande i Stålboga byalag.

För en månad sedan fick de boende brev från Trafikverket som meddelade sina planer på att göra väg 896, som leder ut till väg 55, enskild. Det skulle innebära att staten tar sin hand från vägen och ger ansvaret till de boende i området. Förslaget har fört bygden samman och ett en enhällig protestskrivelse är nu inskickad till Trafikverket.

– Jag förstår att Trafikverket vill minska sina kostnader, men det här är inte samhällsekonomiskt försvarbart, säger Gunilla Magnusson 

Hon är medlem i en av de två redan befintliga vägföreningarna i området, om väg 896 skulle bli enskild måste ännu en vägförening bildas. Gunilla Magnusson menar att det skulle bli en såväl ekonomisk som tidsmässig belastning som främst skulle drabba de permanentboende.

Det gamla församlingshemmet i Stålboga har Tommy Schönstedt haft som sitt fritidsboende i 23 år. Bredvid Tommy vid köksbordet sitter Kenneth Bäckman, han byggde sin sommarstuga i en annan del av samhället 1986 och har varit fast boende i Stålboga i elva år. 

– När de kommer med en sådan här grej till en så här liten byggd börjar man fundera om de är småaktiga, säger Kenneth Bäckman.

Inräknat fritidsboende är det ett drygt hundratal personer som tillbringar hela, eller delar av, sin tid i den forna stationssamhället som ligger vackert inbäddat intill sjön Eklången. 

– Det talas om att landsbygden ska hållas levande och att alla ska kunna bo på landet. Det bor ganska många äldre som bor här som är i behov av hemtjänst och att komma in till sjukhuset ibland. Då fodras det en fungerande väg, säger Tommy Schönstedt.

Annica Gyllhem vid Trafikverket Region Öst är kontaktperson i ärendet. Hon svarar på kurirens frågor via mejl.

Hur kom ni fram till att väg 896 bör bli enskild väg?

– Trafikverket har ansvar att säkerställa att väghållaransvar överensstämmer med väglagen och att anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov. Samhällsutvecklingen kan leda till att en väg får en mer lokal betydelse, vilket medför att det är naturligt att utreda ifall väghållaransvaret till exempel ska gå över till enskild eller kommunal väghållning.

Hur ser du på kritiken som inkommit från boende i Stålboga?

– Ärendet är utskickat på remiss för att berörda sakägare ska få möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Är förslaget lagt av besparingsmotiv? 

– Nej. Förutsättningarna för förändring av en allmän väg till enskild och av en enskild väg till allmän regleras i väglagen.

Enligt Annica Gyllhem vill inte spekulera i om de boendes kritik kan påverka utslaget. Den 25 oktober ska alla synpunkter vara Trafikverket tillhanda sedan går ärendet vidare till länsstyrelsen som ska yttra sig. Nästa anhalt är Trafikverket på central nivå där ett beslut fattas. Därefter finns det möjlighet att överklaga beslutet till regeringen.

– Om det blir så överklagar vi till regeringen, vi tänker kämpa för det här och löpa linan ut, säger Gunilla Magnusson.

Holmen och SSU påverkas

Trafikverket föreslår att väg 896 förändras från allmän till enskild väg. Förslaget innebär att det framtida drift- och underhållsansvaret för vägen föreslås övergå från staten till de fastighetsägare som har främst nytta av vägen. Juridiskt innebär förslaget att statens vägrätt på vägområdet föreslås dras in.

Källa: Trafikverket.se.

Förutom de boende i området berörs bland andra skogsindustrikoncernen Holmen, som äger mark, och SSU, som äger Walters Holme som ligger på en ö i sjön Eklången.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!