Gifter från gammal båtfärg

Halterna av det mycket giftiga ämnet TBT, som tidigare fanns i båtbottenfärg, är fortfarande för höga i Mälaren.

16 januari 2019 15:38

Under hösten 2017 gjorde de fem länsstyrelserna runt Mälaren en stor undersökning av föroreningshalterna i sjöns bottensediment. Sammanställningen av provtagningarna är nu klar och resultatet visar att halterna av de flesta miljögifter har minskat sedan en liknande undersökning gjordes 2001. Men vattnets kvalitet är inte tillräckligt bra för att nå den status som krävs enligt EU:s vattendirektiv.

Det är framför allt halterna av TBT (tributyltenn) som är för höga. TBT betecknas som extremt giftigt och är ett ämne med hormonstörande egenskaper. Det användes tidigare som beståndsdel i båtbottenfärg men förbjöds 1989. Vid 34 av de 42 undersökta lokalerna överskreds gränsvärdet av TBT.

– Problemet är att det finns kvar TBT på båtar, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Om undersökningen hade gjorts i närheten av båtmarinor skulle halterna av TBT vara betydligt högre.

– Det finns exempel från tidigare undersökningar i östra Mälaren då vi hittade enormt höga TBT-halter i sediment. Och det är framför allt vid äldre båtuppläggningsplatser det förekommer så vi har ganska god insikt i var belastningen kommer i från.

[fakta nr="1"]

Mätningar har enligt Håkan Johansson visat att en förhållandevis hög andel av fritidsbåtsflottan bär på giftet.

– Vi vill ju bli av med TBT eftersom det fortsätter att läcka ut i vattenmiljön. Tio kilo TBT fördelat över Mälaren räcker för att gränsvärdet ska överskridas i hela sjön.

Hanteringen för att eliminera eventuella TBT-rester måste dock göras på ett säkert sätt.

– Det är viktigt att man inte sprider färgflagor när man slipar och man måste naturligtvis också beakta att det kan vara hälsovådligt om man inte vidtar rätt åtgärder.

Råd och rekommendationer om hur man ska göra finns på Transportstyrelsens hemsida under avdelningen Skrovmålet 2018 (se fakta).

Den aktuella undersökning som gjorts utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren. Målet är att nå god ekologisk och kemisk vattenstatus senast år 2027.

– Mälaren är ju dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor. Så det är viktigt att veta vilka miljögifter som finns och hur stora halterna är. Vi har traditionellt ganska bra kunskap om övergödningen i sjöar men övervakningen av miljögifter är eftersatt. Förhoppningen är att vi kan göra fler undersökningar på det området, säger Håkan Johansson.

Skrovmålet 2018

Transportstyrelsen och Miljömålsrådet driver tillsammans ett projekt som går under namnet Skrovmålet 2018 och som ska verka för en bättre havsmiljö. Det syftar bland annat till att ta fram riktlinjer och föreskrifter om användandet av båtbottenfärger för fritidsbåtar och hur man kommer tillrätta med problemet med miljöfarliga färgrester som finns på båtskrov och båtuppläggningsplatser. Projektet ska också utreda behovet av ytterligare regleringar för att förhindra spridning av det giftiga TBT till havsmiljön.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund