Den 29 juni 2019 beslutade bygg- och miljönämnden i Katrineholm om strandskyddsdispens för nybyggnation intill Duveholmssjön. En gammal ekonomibyggnad skulle rivas för att ge utrymme för det nya huset, bara 3,5 meter från strandkanten.

Enligt nämnden var området redan ianspråktaget och dispensen skulle inte påverka allmänhetens tillgång till platsen. Byggnadens funktion, att bland annat förvara fiskeutrustning, krävde också närhet till vattnet.

Den planerade byggnaden var tänkt att vara 24 kvadratmeter samt ha en terass på 10 kvadrat. På platsen finns el, medan vatten och avlopp saknas, och det finns det heller inget behov av.

Artikelbild

| Länsstyrelsen upphäver beslutet om strandskyddsdispens vid Duveholmssjön.

Länsstyrelsen befarade att beslutet inte var förenligt med strandskyddsbestämmelserna och valde att pröva beslutet. Den 31 januari gjorde myndigheten ett platsbesök och upptäckte att det inte längre står någon ekonomibyggnad på platsen. Det fanns spår av en äldre husgrund, men sly och vegetation tyder på att platsen varit orörd en längre tid. 

Den 19 februari upphävdes strandskyddsdispensen och i Länsstyrelsens motivering framgår det att:

"En byggnad med terrass skulle även innebära en väsentlig utökning av det privata området samt verka avhållande på allmänhetens tillträde till platsen såväl på land som i vattnet."

Och att: "En äldre husgrund kan inte vara skäl för att få ta marken i anspråk för en byggnad för övernattningsmöjlighet med terrass."