Böterna halveras för svartbygge

Ett Katrineholmspar sökte bygglov för ett skärmtak, men bygget var redan igång. Nu har mark- och miljödomstolens dom fallit.

13 maj 2019 08:41

Paret ville uppföra en tillbyggnad på 22,8 kvadratmeter och sökte bygglov för detta i april 2015. Bifogat ansökan fanns ett brev som förklarade att skärmtaket redan var uppfört och en förklaring till varför. Resultatet blev en byggsanktionsavgift på 24 526 kronor, för överträdelsen att bygga utan bygglov och startbesked. Böterna överklagades till länsstyrelsen med skälet att bygg- och miljönämnden hade hanterat ärendet undermåligt. De hade felbehandlat ansökan och dragit ut på handläggningstiden enligt klaganden. Bygglovet beviljades i maj 2018.

Yrkandet på att beslutet om avgift ska upphävas, halveras eller ersättas med skadestånd för psykiskt och ekonomisk lidande avslogs av Länsstyrelsen i Södermanland i februari i år.

Nu har ärendet även prövats i mark- och miljödomstolen som ändrar tidigare beslut. Sanktionsavgiften halveras till 12 263 kronor på grund av att åtgärden, att sätta upp ett skärmtak och söka bygglov några dagar senare, är av mindre allvarlig art. Domstolen kan inte ta ställning till yrkande om ersättning, och den avvisas därför.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud 0150-728 83