VA-bolaget ska bygga nytt för 165 miljoner

Kommunala VA-bolaget Katrineholm vatten och avfall AB behöver öka kapaciteten i vattenförsörjningen och göra omfattande installationer vid reningsverket. Totalt står bolaget inför investeringskostnader på 165 miljoner kronor.

5 januari 2019 05:00

Före årsskiftet beslutade styrelsen för KVAAB, dotterbolag till Sörmland vatten och avfall AB, att godkänna investeringarna.

De ska dels möta framväxande problem i bolagets anläggningar, dels möjliggöra en utökad kapacitet både i vattenförsörjningen och produktionen av fordonsgas.

I takt med att uttaget av dricksvatten har ökat, har halterna av järn, mangan och sand höjts i grundvattnet från åsen i Forssjö. Avlagringarna i vattenverkets anläggningar orsakar högre driftskostnader och försämrar vattnets kvalitet.

Detta vill KVAAB motverka med en ny anläggning mellan åsen och vattenverket. Installationen ska filtrera bort sand och minska metallhalterna. Därmed ska dricksvattnets kvalitet kunna bibehållas trots att produktionsnivån höjs.

För det kommer den att göra, att döma av kommunens prognos för fler invånare, företagsetableringar och ett generellt större uttag av dricksvatten till privata fastigheter.

KVAAB vill därför också utöka vattenverkets lågreservoar, varifrån vattnet pumpas vidare, och dimensionera den för 23000 kubikmeter vatten per dygn jämfört med 16000 i dag.

Dessa installationer beräknas kosta 94 miljoner kronor och planeras att göras under 2019–2020.

Även Rosenholms reningsverk står inför investeringar i mångmiljonklassen. Där måste något göras åt slambehandlingsanläggningen. Den beskrivs som gammal, sliten och uppfyller inte framtida krav på reduktion av sådana organismer som kan sprida smittämnen till människor, djur och växter.

En utredning som bolaget gjort visar att befintlig rötkammare med gasklocka behöver rivas och ersättas med nya installationer. Dessa ska uppfylla kraven på hygienisering och samtidigt underlätta en utökad produktion av fordonsgas.

Detta beräknas kosta 70 miljoner kronor. Kostnaden delfinansieras av ett klimatinvesteringsstöd på drygt 20 miljoner kronor som KVAAB beviljats.

Resten av investeringskostnaderna kan tills vidare finansieras med bolagets överskott från verksamheterna. KVAAB flaggar dock för att kollektivets VA-avgifter kan komma att höjas under den kommande treårsperioden.

Politiskt beslut krävs

De höga kostnaderna kräver att kommunfullmäktige godkänner investeringarna innan VA-bolaget kan gå vidare med sina planer på nya anläggningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa