Mark- och miljödomstolen ansåg att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till de enskildas intressen i den detaljplan som stadsbyggnadsnämnden antog i december 2018. Området det handlar om är 54 hektar stort och ligger fem kilometer nordost om Torshälla. Nu begär kommunen att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

Kommunen yrkar i första hand på att detaljplanen fastställs i sin helhet, i andra hand på att så kallad prickmarkerad mark (där exploatering inte tillåts)  inom ett visst område tas bort. Som motiv för överklagan skriver kommunens jurister att det finns anledning att tvivla på att domstolen dömt rätt, samt att andra domstolar behöver vägledning för rättstillämpningen.