Kommunen varnar för följden av ett VA-tvång

Ett föreläggande mot kommunen i den infekterade VA-tvisten i Ättersta kan få allvarliga konsekvenser. Utbyggnaden av vatten och avlopp skulle äventyras i både Ålsäter och Lyttersta – med ökade hälso- och miljörisker som följd.

7 mars 2019 19:00

Varningen framförs av samhällsbyggnadsenheten i ett yttrande till kommunstyrelsens politiker. Ger politikerna inlägget sitt godkännande, går det vidare till länsstyrelsens miljöenhet i Nyköping.

Som KK tidigare rapporterat, har Ättersta VA-förening vänt sig till länsstyrelsen med en begäran om statligt ingripande. Föreningen kräver att tillsynsmyndigheten riktar ett vitesföreläggande mot Vingåkers kommun enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Avsikten är att kommunen ska tvingas att ordna med vatten- och avloppsförsörjning till de cirka 30 hushåll som berörs i ärendet. Om detta ska kommunen nu gå i svaromål.

Därför har samhällsbyggnadsenheten gjort en skrivelse med kommunens samlade ståndpunkter. Där lyfts följderna av en tvångsåtgärd fram.

I Vingåkers gällande VA-plan finns 20 områden där kommunen kan vara skyldig att ordna med vattentjänster. Vilken plats i kön de får till en kostsam och resurskrävande VA-utbyggnad avgörs av olika kriterier.

Ålsäter är högprioriterat för att där finns dubbelt så många fastigheter som i Ättersta. Lyttersta är högprioriterat på grund av närheten till kommunens vattentäkt.

Ett föreläggande till förmån för Ättersta, varnar yttrandet, skulle avsevärt sinka utbyggnaden i de prioriterade områdena. Följden kan därmed bli ökade hälso- och miljörisker i kommunen, enligt samhällsbyggnadsenheten.

I höstas strök kommunfullmäktige Ättersta från prioriteringslistan och hamnade i en skur av kritik från VA-föreningen. Dess avsikt är att själv finansiera utbyggnaden för att sedan ansluta fastigheterna till det kommunala nätet.

Föreningens uppfattning är att kommunen har lovat att då överta driften före 2028. Före strykningen i priolistan var det året då Ättersta tidigast skulle bli ett verksamhetsområde.

Till länsstyrelsen kommer dock kommunen åtgerigen att uppge att någon sådan intention aldrig har funnits.

Planen ska revideras

Arbetet med en ny kommunal VA-plan är i planeringsstadiet. Den kommer att gå ut på samråd och granskning innan den kan antas politiskt.

Berörda fastighetsägare och föreningar kan då påverka planens innehåll, heter det i yttrandet om VA i Ättersta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa