Så utvecklas bostadsplanerna på Söder

Planerna på 400 nya bostäder på Söder i form av höghus väcker många frågor. Mark- och exploateringschefen förklarar vad som kommer att hända nu.

7 april 2020 06:23

I förra veckan presenterade Göran Dahlström (S) och Tegelstaden bygg nya bostadsplaner på Söder i Katrineholm. Ett markanvisningsavtal har skrivits mellan parterna, som omfattar två områden, ett vid Backavallen och ett vid Svartbäcksvägen. Mats Lundevaller, mark- och exploateringschef har fått ta emot en del samtal, som alltid när något nytt presenteras. 

– Folk hör av sig och de är både positiva och negativa. 

Flera katrineholmare har också hört av sig till tidningen med oro kring hur planerna påverkar deras boendemiljö. De har frågat hur detaljplanearbetet och den demokratiska processen går till, det som i slutändan avgör hur byggnaderna kommer att se ut och placeras. Mats Lundevaller förklarar:

– Steg ett är att man tar fram ett plan-PM för norra delen, vi har redan har gjort ett för den södra delen. Sedan ska ett planuppdrag antas i bygg- och miljönämnden innan vi kan börja med planarbetet, det är steg två. PM:et kan preliminärt vara klart i april och gå upp till beslut i nämnden före sommaren.

I plan-PM för den södra delen, vid Svartbäcksvägen, finns en illustration som visar två längor med radhus närmast Svartbäcksvägen, fyra stycken femvåningshus närmast Norrköpingsvägen och två sjuvåningshus i triangeln norr om Vasavägen, vid gång- och cykeltunneln.

– Det är en idéskiss kan man säga. Oftast tar man fram det maximala antalet bostäder, utifrån politikernas och exploatörens önskemål, och sedan skalar man nedåt tills dess att det blir bra. Det kanske ska vara mer grönytor, andra verksamheter, lekplatser eller man kanske ska ha en förskola, säger Mats Lundevaller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fyra planarkitekter och någon av dem arbetar fram en detaljplan med stöd av kollegorna och avdelningschefen Erik Bjelmrot. När det finns ett förslag är det dags för samråd där de som berörs och allmänheten har en chans att tycka till. Efter eventuella ändringar ställs förslaget ut för granskning och ytterligare synpunkter tas in.

Kostnaderna för detaljplanen fördelas mellan Tegelstaden och kommunen. Det bygger på att exploatören är drivande i processen och gör de undersökningar som krävs. 

– Man kan säga att det är Tegelstaden som har största vinsten av hela planen. Om det fattas någonting så kommer inte kommunen att lägga resurser på att ta fram underlag. De har frågat flera gånger efter marken på Söder som finns med i översiktsplanen sedan 2014. Alla företag har samma chans att göra så, säger Mats Lundevaller.

Exakt hur många bostäder som planen kommer att rymma går inte att svara på innan det finns ett förslag. 

– Det kan mycket väl bli åtta våningar intill Backavallen för att visa att det går, om man vill ha 400 bostäder. 

I detaljplanearbetet ingår också en solstudie, som visar hur skuggorna från de nya husen kommer att falla på omgivningen vid olika klockslag. Länsstyrelsen tillvaratar också allmänhetens intressen beträffande naturvärden i området. Arkeologiska och geologiska undersökningar inleds tidigt. 

– Men det finns inget som tyder på att det finns något skyddsvärt i området, säger Mats Lundevaller.

Tidplanen löper ungefär två år innan detaljplanen i slutändan kan antas i bygg- och miljönämnden eller i kommunfullmäktige.

– Det är en demokratisk process med politiska beslut i flera steg. Det ska vara en bra boendemiljö för alla, både för de som redan bor i området och de nya som kommer. 

Detaljplan

En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner.

Källa: Wikipedia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud