SBAB: Klimatrisker kan påverka bostadsvärdet

Höjda havsnivåer och ökad nederbörd – klimatförändringarna väntas drabba även Sverige.

Men kunskapen om hur värdet på bostäder i Sverige påverkas av hur pass klimatutsatta de är behöver bli bättre, enligt SBAB:s chefsekonom.

22 september 2019 19:58
MSB och SMHI bedömer att det inom en 30-årsperiod kommer vara flera områden i Sverige som kommer att vara särskilt riskutsatta för översvämningar, genom havsnivåhöjning men också på grund av ökad nederbörd. Så om du köper ett hus i dag och ska bo där i minst 30 år, då är vi framme vid den tidpunkt där det börjar bli problem, säger Robert Boije, chefsekonom vid SBAB, till TT.

Förutom att det saknas svenska studier på hur värdet på hus belägna i översvämningskänsliga områden påverkas är kunskapen hos både bostadsägare och myndigheter dålig, menar Boije som tar upp ämnet i en debattartikel i Sydsvenskan.

Sprida kunskap

Utifrån de internationella studier som gjorts på ämnet kan man dra vissa slutsatser, säger han.

När det sker en översvämning så drabbas värdet på huset väldigt mycket. Men däremot snabbt efter översvämningen så har den negativa priseffekten försvunnit. Det tyder på att minnet är kort bland de som köper hus. Därför är det viktigt att kontinuerligt påminna om att detta är en reell risk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en lista med 25 särskilt utsatta områden.

Jag tror inte det är många som känner till den, så den skulle man kunna sprida på ett bättre sätt än vad som gjorts, säger Boije.

Vallar och bygglov

Även kommuner och landsting behöver bättra på sin kunskap, säger Boije. Kommuner bör exempelvis se över i vilka områden de beviljar bygglov och kommuner och landsting bör snabbare ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, något de enligt lag ska göra.

Förebyggande åtgärder är bland annat att bygga vallar och inte bevilja bygglov i alltför låglänta riskutsatta områden.

Trots att det kan verka långt fram i tiden tills Sverige märker av klimatförändringarna är det viktigt att ta detta på allvar redan nu, menar Boije.

Värdet på ditt hus kan sjunka långt innan problemen blir akuta eftersom värdet styrs av förväntningar om vad som kan komma att ske i framtiden.
Fakta: 25 områden med stor översvämningsrisk

Under 2017 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomfört en översyn av områden i Sverige där det finns en betydande risk för översvämning. En liknande gjordes 2011, men i den nya har även områden vid havskusten analyserats.

Arbetet är tänkt att minska negativa konsekvenser av översvämningar.

25 områden i Sverige har identifierats ha en större risk för översvämningar, att jämföra med 18 områden 2011.

En betydande del av områdena ligger längs med havet och finns främst i de södra delarna av Sverige. Städer och mindre samhällen som Helsingborg, Kungsbacka, Stenungssund och Ystad pekas ut.

Men det gäller även tätorter vid vattendrag, som Falun, Haparanda och Uppsala.

Samtidigt har MSB tagit bort åtta områden som utsatta för betydande översvämningsrisk.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Britta Kramsjö/TT