Snart större fartyg i Mälaren

Räkna med större fraktbåtar i Mälaren inom några år. Farlederna görs djupare och bredare och de delvis förorenade schaktmassorna dumpas utanför Kvicksund.

24 juni 2015 06:00

Sjöfartsverket har fått klartecken från mark- och miljödomstolen för att på regeringens uppdrag uppgradera Södertälje kanal och sluss och samtidigt förbättra de allmänna farlederna från Södertälje till hamnarna i Västerås och Köping. Arbetet väntas starta till våren och ska vara färdigt 2018.

Farlederna är klassificerade som riksintresse och går delvis genom såväl Eskilstuna som Strängsnäs kommuner och även broarna i Hjulsta och Kvicksund berörs av arbetet. Broarnas påseglingsskydd förstärks, vissa grund försvinner och några snäva "farledskurvor" rätas ut.

– Båtarna passerar ju bara kommunen så vi berörs mest indirekt. Men att säkerheten höjs är förstås bra, säger Peter Jensen-Urstad, miljöinspektör i Eskilstuna kommun.

Efter 2018 kommer fraktbåtarna på Mälaren att kunna vara 160 meter långa, vilket är 36 meter längre än dagens begränsning, och 23 meter breda, en ökning med fem meter.

Under arbetet kommer vattnet att grumlas när totalt en cirka miljon kubikmeter muddermassor ska grävas och flyttas. Det är framför allt gyttjelera som kommer att grävas upp ur Mälarens botten, men på vissa ställen ska berg sprängas.

De mest förorenade massorna, främst från hamnområdena i Västerås och Köping, ska tas om hand på land. De övriga massorna varav några benämns "mellanförorenade" kommer att dumpas på olika platser i Mälaren, bland annat i Oknöfjärden (Strängnäs) samt i en 25 meter djup sänka nära ön Granholmen, öster om Kvicksund.

– Jag känner mig trygg. Miljödomstolen har haft ett brett underlag och projektets alla delar väl utredda, säger Peter Jensen-Urstad.

– Mälarprojektet finns med i den nationella planen och projektet möjliggör att mer gods går sjövägen och därmed avlastar både vägnätet och järnvägen, vilka är hårt belastade i Mälarregionen, säger Marielle Svan, enhetschef på Sjöfartverket.

En väldig mängd information, filmer och utredningsmaterial om Mälarprojektet hittar du Sjöfartsverkets hemsida

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa