Socialstyrelsen plockade bort uppgifter – nekar

Socialstyrelsen samarbetar med kommunerna för att media inte ska få ut uppgifter. Det framgår av mailkorrespondens mellan myndigheterna. Man påstår också att uppgifter inte har tagits bort ur rapporteringsverktyget. Men myndighetens eget avslag visar att så är fallet. Grå ruta förkunnar: "Borttaget – utredning pågår".

Sörmland 4 maj 2020 07:03

Texten har uppdaterats med nya uppgifter den 5 maj, klockan 13.55.

Socialstyrelsen inrättade den 14 april ett rapporteringsverktyg för kommunerna. Det är där samordningen av skyddsutrustning sker i landet. Men när tidningen begär ut uppgifter om smittspridning som kommunerna rapporterat in, blir det stopp. Socialstyrelsen avslår vår begäran, först med hänvisning till att handlingen inte är upprättad och inte kan sammanställas med rutinbetonade åtgärder. Precis som kommunerna gjort lokalt.

Tidningen begär då ut skärmdumpar, alltså uppgiften var och en för sig. Vi får avslag med så kallad RSA-sekretess.

Tidningen ändrar då förfrågan och begär i stället ut vilka datum kommunerna rapporterat in smittspridningen i sina verksamheter. Men även här blir det nej. Socialstyrelsens rättsenhet hör av sig efter två dagars påstötningar och säger att uppgiften om datum måste sekretessprövas. Trots att det inte handlar om patientuppgifter.

Tidningen blir uppringd av Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen på valborgsmässoafton, då vi sökt henne för en kommentar kring varför myndigheten dröjt med utlämnandet av de offentliga uppgifterna. Enligt lag ska uppgifterna lämnas ut skyndsamt, helst samma dag. Då har det gått tre dagar sedan frågan ställdes.

Taha Alexandersson meddelar att dessa uppgifter kommer att ta ett tag att sammanställa.

– Det är inte så att man kan gå in i databasen och klicka fram uppgifterna. Vi har bara en lägesbild av den senaste veckan, säger hon.

Vi har uppgifter att kommunerna via länsstyrelsen i Sörmland, den 15 april, stött på att de inte vill rapportera in antalet smittade inom äldreomsorgen för att media inte ska få tag på uppgifterna. Nu har ni tagit bort dessa uppgifter ur verktyget, känner du till det?

– Det är självklart att vi förändrar verktyget, det gör vi löpande.

undefined
Svaren på dessa frågor får allmänheten inte se. RSA-sekretess har myndigheten hävdat. Uppgifterna blev bortplockade ur verktyget.

När vi pratar med henne igen under måndagen har myndigheten skickat uppgifterna om vilka datum kommunerna rapporterat in. Samtidigt säger hon att våra uppgifter inte stämmer.

– Antal har alltid funnits i verktyget. Om man har rapporterat in från kommunen, så har det alltid funnits. Det har aldrig varit borttaget, säger hon.

Men Thorbjörn Ohlsson på länsstyrelsen i Sörmland är säker på vad han såg. Hans uppgifter bekräftas av en kollega.

– Det fanns siffror på utrustning som beställts av kommunerna. Men i lägesbilden för antalet smittade i kommunerna fanns inga siffror alls. Det stod ”Borttaget – utredning pågår”. Hur det ser ut i dag vet jag inte för jag har inte kommit åt det. Det har varit stora problem med det där verktyget.

undefined
Avslaget den 28 april med maskad lägesrapport. Notera det grå fältet. Det är placerat över siffrorna vi efterfrågar. Det står: Borttaget, utredning pågår.

Hans minnesbild förstärks ytterligare när tidningen granskar det avslagna beslutet från Socialstyrelsen som kom den 29 april. Bifogat ligger den lägesbild Socialstyrelsen skickat ut för Sörmland. Där antalet smittade ska redovisas ligger en grå platta. Där står "Borttaget – utredning pågår". Och tvärtemot vad Taha Alexandersson säger till tidningen ligger den grå plattan över alla sifferkolumner, precis som Thorbjörn Ohlsson och hans kollega säger. Detta syns i skärmdumpen ovan.

Taha Alexandersson är kritisk:

– Det verkar som att du indirekt påstår att det är någon form av mörkläggning Socialstyrelsen varit inblandad i. Det är en mycket allvarlig anklagelse, säger hon.

Men tidningen har mail som pekar på att man samarbetat i frågan om hur media ska förhindras insyn. Det är skickat från länsstyrelsens stab i Sörmland till det nationella rikskansliet för länsstyrelserna i Sverige. Man skriver i mailet den 15 april att man inom den regionala samverkan i Sörmland diskuterat hur kommunerna ska rapportera in antalet smittade i verktyget, utan att uppgifterna når media.

undefined
Här är mailet som krisledningsstaben vid länsstyrelsen i Sörmland har skickat till det nationella kansliet för landets länsstyrelser.

Man skriver: "Tills frågan landat avstår man att rapportera de delarna". Man efterlyser ett ställningstagande från Socialstyrelsen kring hur de insamlade uppgifterna ska bedömas när de begärs ut av media. En medarbetare i staben i Sörmland förtydligar i ett nytt mail att det handlar om svar på hur Socialstyrelsen och rikskansliet kommer agera, om de kan skydda kommunerna när media begär ut informationen från kommunerna bakvägen, alltså via rikskansliet eller Socialstyrelsen.

Medarbetaren skriver:"Frågan som kommunerna ställer sig nu rör inte i första hand informationssäkerheten utan hur inblandade aktörer som får ta del av kommunens information, dvs Lst och SoS, ställer sig till att dela ut information vid eventuell begäran, t.ex. från media. Kommunerna är oroliga för att information om smittade ska delas vidare och vi skulle behöva kunna ge ett förtydligande från både Lst's och SoS's sida. Hoppas det kan förtydliga frågan något. Tack för hjälpen!".

Rikskansliet svarar till staben på länsstyrelsen i Sörmland att man fått återkoppling från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen menar att RSA-sekretess gäller – i hela kedjan. Alltså sekretess på uppgifterna i alla led i rapporteringen.

undefined
Mejlet visar att Socialstyrelsen svarat samordningskansliet på nationell nivå. RSA-sekretess på hela kedjan är svaret.

Taha Alexandersson menar att uttalandet misstolkats.

– Det var en medarbetare på en av våra funktioner som svarade på frågan, om underlaget som rapporteras tillbaka till länsstyrelserna är sekretessbelagd. Och då svarade vi att ur Socialstyrelsens perspektiv gäller RSA-sekretess i hela kedjan. Och så kan man fråga sig vad hela kedjan betyder.

När Socialstyrelsen avslår tidningens begäran med RSA-sekretess skickar man med handlingen som tidningen begärt ut – men alla uppgifter är överstrukna. Den juridiska expert vi konsulterat är kritisk. Sekretessen är svag i dessa fall, det är ett så kallat rakt skaderekvisit.

– Hävdar man RSA-sekretess kan man för det första inte säga att det gäller i hela kedjan som man gör här. Sekretess ska prövas för varje uppgift som finns i en handling. Inte hela handlingen. Dessutom förutsätter RSA-sekretessen att myndigheten tydligt kan bevisa att det leder till skada. I det här fallet att kommunerna eller regionen inte kan hantera pandemin om uppgiften röjs. Det låter långsökt att det skulle vara så illa när det handlar om en uppgift om antalet smittade i en verksamhet. Eller för den delen ett datum, det skulle man inte komma undan med, säger Per Hultengård, expert på tryckfrihetsfrågor hos Tidningsutgivarna.

Förklara för läsarna så de förstår varför det skulle vara av skada om siffrorna om smittspridningen i äldreomsorgen kommer ut.

RSA-sekretessen handlar om information som kan försvåra en hantering av en pågående krishändelse. Det betyder att vi inte kan lämna ut en lägesbild, säger Taha Alexandersson.

Men ta uppgiften om hur många munskydd kommunerna beställt. Det har ni maskat. Hur påverkar det myndigheternas förmåga att bekämpa den här krisen?

Det där får vi se över. Jag hoppas verkligen att ni överprövar om det är så att vi har sekretessbelagt hela handlingen, säger hon.

RSA-sekretess

I 18 kap. 13 § OSL står det följande om RSA-sekretess:

"Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa