"Jag är glad att ni har gjort undersökningen" Så kommenterar några av de ansvariga chefer vår enkät till anställda i våra nio kommuner, region och länsstyrelsen i Sörmland. Många inser vikten av öppenhet för en fungerande demokrati. Och behovet av mer utbildning.

För gemene man kan frågan om offentliga handlingar, meddelarfrihet och efterforskningsskydd te sig helt ointressant. Men faktum är att dessa grundlagsskyddande rättigheter är en garant för vår demokrati och insyn. Det krävs för att säkra lika behandling, förhindra korruption och maktmissbruk. Utan insyn hade de största avslöjandena i modern tid aldrig kommit till stånd.

Och de nära 8000 svar som kommit in överraskar. Bara 30% säger att dom säkert vet vad en allmän handling är och hela 50% tror att GDPR hindrar dem från att lämna ut samma handlingar. Och även om efterforskningskyddet är inskrivet i grundlagen säger 33% att de tror eller är osäkra på om en chef får efterforska läckor. 48% vet att en chef som efterforskar källor riskerar ett års fängelse, resten tror att det inte är straffbart eller bara ger böter. Hela 33 procent tror eller är osäker på om de kan få sparken om de använder meddelandefriheten, trots repressalieförbudet.

Sammantaget kan vi konstatera att kunskapen om grundlagsskyddade rättigheter är mycket låga i offentlig förvaltning i Sörmland. Och det värsta är att man tror att man vet. 

Hela 57% säger i enkäten att de vet vad meddelarfriheten är. Samtidigt tror 66% att dom gör fel om de läser upp sekretessbelagda dokument för en journalist - alltså utnyttjar sin meddelarfrihet. Bara 13 procent svarar rätt på frågan. Givetvis gäller sekretess för personuppgifter med kvalificerad sekretess, men inte omständigheterna.

Och det är precis på grund av denna okunskap som vi valt att göra denna granskning. Den behövs för att synliggöra problemet.
Det visar inte minst vårt arbete med att få ut uppgifter i samband med enkäten. Historiskt har vi sett att handlingar mörkas, man nekar utlämning med hänvisning till GDPR, eller så hänvisas vi till chefen. Vi kan också se att vissa offentliga verksamheter är bättre än andra. Och det handlar till stor del om kunskap. Men ibland när det värre än så. Men vill hindra insyn.

Vår granskning har avslöjat att Nyköping kommun har förmått anställda att skriva på ett dokument som säger att meddelarfriheten i svensk grundlag inte gäller i skola och socialtjänst. Kommunen hotar med fängelse. Misstag eller medvetet? Precis här blev demokratin satt ur spel.

Läs hela bilagan "Vi håller inte #tyst" här.