Efter att svaren på tidningens stora enkät sammanställts, har vi gett kommuncheferna eller motsvarande chefer i länets samtliga kommuner möjligheten att kommentera resultaten.

Vi har frågat om resultatet överraskar dem, vilka slutsatser de drar och vad de planerar att göra med anledning av det som framkommit i undersökningen.

Många pekar på att det redan görs utbildningsinsatser, men att det behövs mer. Så här svarar kommunerna och regionen:

MATS PETTERSSON, kommundirektör i Nyköping:

Är du överraskad över resultatet?

– Både ja och nej. Det är alldeles för få som uppger att de har fått information om meddelarfrihet. Här har vi som arbetsgivare ett ansvar. 86 procent svarade att de vet att de får vara anonyma när de tipsar media, det är bra. Och jag är glad att så många som 1500 anställda har svarat på enkäten.

Finns det några slutsatser ni kan dra?

– Ja, att vi behöver öka kunskapen hos våra  medarbetare om denna för oss så viktiga grundpelare i demokratin.

Vad gör ni nu?

– Vi arbetar på kort och lång sikt. I dagarna får våra chefer ett stödmaterial om meddelarfrihet, sekretess och tystnadsplikt. Vi har redan tydliggjort informationen på vårt intranät och planerar för utökade utbildningsinsatser. Vi har också tagit bort de avtal med en felaktig formulering som ni uppmärksammat oss på. Vi uppmuntrade alla att svara på er enkät via vårt intranät och svaren har tillfört kunskap om läget som bidrar i vårt förbättringsarbete.

---

TOMMY MALM, kommundirektör i Eskilstuna:

– Jag är glad över att så många känner till innehållet i meddelarfriheten, vi arbetar kontinuerligt med flera olika insatser för att öka kunskapen. Men självklart finns det förbättringsarbete att göra på enhetsnivå. I och med att vi ställer frågan i vår medarbetarundersökning kan vi se var förbättringsinsatser behöver göras.

– Det som vi framför allt behöver arbeta med är att tydliggöra att GDPR inte ska utgöra ett hinder att lämna ut offentliga handlingar. Det är viktigt att vi värnar invånares integritet och hanterar personuppgifter på rätt sätt, men det ska ändå inte inkräkta på offentlighetsprincipen.

– Det är bra att vi har lokal media som gör den här typen av granskningar, det bidrar till en mer öppen och transparant kommunal verksamhet. Vi behöver analysera resultatet och se över förbättringsområden.

---

ANNA SANDKLEF, tillförordnad kommunchef i Gnesta:

– Det första jag tänker är att det är ett väldigt lågt svarstal, 5,6 % i Gnesta (18% totalt reds anm) vilket man måste ha med i åtanken då man arbetar med resultatet. När jag går igenom resultaten så tycker jag dock att de pekar på delar som vi redan identifierat som utvecklings- och utbildningsområden. Jag, i min roll, upplever generellt att våra medarbetare har en mycket god kunskap gällande offentlighet- och sekretesslagen. Men vi ser också att vi behöver stärka kunskapen kring att alla vi offentligt anställda omfattas av yttrandefriheten och dessutom meddelarfriheten. 

 Finns det några slutsatser ni kan dra och vad gör ni nu?

 – Att vårt arbete med att utbilda och stärka våra medarbetare i GDPR och dess påverkan har gett ett bra resultat och som vi nu fortsätter att arbeta med.  Vi ser, som sagt, att vi behöver stärka kunskapen om det som gäller utlämnande av handlingar och att vi behöver stärka kunskapen kring att alla vi offentligt anställda omfattas av yttrandefriheten och dessutom meddelarfriheten.

---

HENNY LARSSON, personalchef i Oxelösund:

Är du överraskad över resultatet?

– Ja, lite. Vi har kontinuerligt dialog kring dessa frågor. Men det är tydligt att information behöver kommuniceras på en bredare front.

Finns det några slutsatser ni kan dra?

– Vi tror att våra chefer är väl informerade om sina rättigheter som offentliganställda, men ser utifrån resultatet i enkäten att vi har ett utbildningsbehov bland övrig personal.

Vad gör ni nu?

–  Vår avsikt är att förtydliga detta både vid den gemensamma introduktionen för nyanställda, samt lägga till ett kapitel kring offentlighet och sekretess samt meddelarfrihet i den digitala utbildning för nyanställda som håller på att arbetas fram för tillfället. För att säkerställa kunskapen hos redan anställda planeras en informationsnyhet på intranätet.

---

RALF HEDIN, kommunchef i Vingåker:

– Jag är glad att ni har gjort undersökningen. Det är självklart viktigt att våra medarbetare har kompetens och är trygga i de här frågorna, och det är vi som arbetsgivare som ska se till att de har förutsättningar för det. Utfallet visar att vi behöver lägga mer tid på utbildning.

– Om utfallet överraskar eller inte beror på om det är till exempel nyanställda som tidigare inte har arbetat i offentlig sektor eller om de har jobbat länge hos oss. Oberoende av vilket kommer vi naturligtvis att ta med det här underlaget när vi planerar kommande utbildningar.

---

HÅKAN BERGSTEN, kommunchef i Flen:

– Det som överraskar är väl osäkerheten som finns om GDPR, där vi haft en utbildningsinsats. Det som inte överraskar är den osäkerhet som gäller liknande frågor. Även om man haft utbildning så är man inte helt säker på hur man ska hantera handlingar. Ofta får detta tas från fall till fall och det är då man aktualiserar frågan.

Finns det några slutsatser ni kan dra?

–  Det är hur man håller liknande frågor aktualiserade i organisationen genom kontinuerlig utbildning och en levande fråga på arbetsplatsträffar.

– Det pågår ett arbete med att stärka introduktionsutbildningen som leds av HR. Vi kommer även att ta upp enkäten på vår kommunledningsgrupp och uppmuntra till att använda frågeställningarna för diskussion på arbetsplatsträffar.

---

SARI ERIKSSON, kommundirektör i Katrineholm:

– Jag tycker ändå att svaren ser rätt bra ut. Det känns som om medarbetarna har ganska bra koll på vad som gäller. Sedan hade man kunnat önska sig att fler kände till vissa saker, som till exempel kring GDPR, om den hindrar från att lämna ut offentliga handlingar. Men GDPR är ganska ny, så det är kanske naturligt att det fortfarande finns viss osäkerhet.

– Vi har utbildningar minst en gång per år för nyanställda, där vi tar upp bland annat offentlighetsprincipen. Dessutom har vi utbildningar om bara offentlighetsprincipen för våra anställda, i år hålls de vid fem tillfällen. Det här är viktiga frågor och som sagt kan man önska att kunskaperna såg ännu bättre ut.

---

LARS EKSTRÖM, kommundirektör i Strängnäs:

–  Det är bra att tidningen har gjort den här enkäten som ju handlar om stora och viktiga demokratiska frågor. Resultatet är intressant för oss och vi drar ett par slutsatser av det. Den pekar på att vi bör stärka de interna utbildningarna kring GDPR och att vi behöver arbeta för att stärka våra chefers och medarbetares kunskaper om offentliga handlingar. Meddelarfriheten verkar relativt välkänd och förstådd i vår organisation och det är förstås glädjande.

---

RICHARD KIHLGREN, kommunikationschef i Trosa:

– Öppenhet och transparens är viktiga frågor för offentlig sektor och något Trosa kommun arbetar med dagligen. På många sätt är det ett grundfundament i ett demokratiskt samhälle liksom en oberoende media och individens rätt till sina personuppgifter. Att tidningen lyfter frågan är bra och skulle kunna leda till en bild av hur medvetenheten ser ut i de Sörmländska kommunerna. Utifrån en svarsfrekvens på 5,8 procent är det svårt att dra några slutsatser och vi har utifrån det underlag vi tagit del av inte heller något att jämföra med.

– Under en rad år har medarbetare i Trosa kommun visat sig vara bland landets mest engagerade enligt SKR (mäts via HME årligen). Det borgar för en verksamhet som invånarna kan kännas sig trygga med och ett klimat i organisationen med högt i tak.

---

JAN GRÖNLUND, regiondirektör för Region Sörmland:

– Det är glädjande att en tydlig majoritet av medarbetarna som svarat på enkäten känner att de kan tipsa media om missförhållanden på sin arbetsplats och att de dessutom vet att de kan göra detta anonymt utan risk för följder. Vi har tydlig information om meddelarfrihet, offentlighetsprincipen liksom sekretessfrågor på regionens intranät. 

– Vi kan och vill bli ännu bättre på att informera våra medarbetare om dessa viktiga förutsättningar för ett demokratiskt samhälle där media har en viktig granskande roll. Därför har vi infört särskilda informationspunkter om detta på de introduktionsdagar vi genomför för samtliga nyanställda i regionen.  Introduktionsdagarna genomför vi ett par gånger per år. För våra chefer ingår mycket av det som tas upp i enkäten i återkommande utbildningar. Men vi kan säkert göra mer och bli ännu tydligare, så att våra medarbetare känner sig trygga. Vi är en offentlig verksamhet, finansierad med skattepengar och vi vill vara så öppna som vi bara kan. 

Läs hela bilagan "Vi håller inte #tyst" här.