Oplanerat plus täpper till krokodilgapet

Till stora delar oväntade faktorer gör att kommunen får 16,4 miljoner till att fylla ut gapet mellan intäkter och utgifter.

"Vi har inte en god ekonomi än, men vi har sedan några år kontroll på den och det kommer att ge effekt även på verksamheten", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

"Vi har inte en god ekonomi än, men vi har sedan några år kontroll på den och det kommer att ge effekt även på verksamheten", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Joakim Serrander

Strängnäs kommun2019-10-03 05:57

På onsdagen godkände kommunstyrelsen årets andra delårsrapport, som visar hur verksamhet och ekonomi utvecklats under perioden januari–augusti, plus en helårsprognos.

Den pekar just nu mot ett överskott på totalt 57,6 miljoner kronor, vilket är 2,8 procent av årets förväntade skatteintäkter och statsbidrag.

Av det går 41,2 miljoner till kommunens budgeterade överskott – rutinenligt de 2 procent fullmäktige krävt för "god ekonomisk hushållning", för att höja den låga soliditeten.

Det innebär ett oplanerat plus på 16,4 miljoner kronor.

– Vi gör ett bra resultat i linje med det som är planerat, plus nära det vi behöver för att möta krokodilgapet, det vill säga att effektivisera 0,9 procent. Här når vi alltså 0,8 procent, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Krokodilgapet är skillnaden mellan skatteintäkter kontra kostnader för välfärd, en ekvation som de kommande åren inte går ihop utan en del redan vidtagna och kommande extraordinära åtgärder.

Årets överskott är dock till stora delar oplanerat. Dels väntas skatteintäkterna bli 4,3 miljoner högre än den statliga prognos som låg till grund för budgeten, dels har flera stora verksamheter haft lägre utgifter än väntat.

Bland annat finns vakanser inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, säger Jacob Högfeldt:

– Det är en oerhörd konkurrens inom exempelvis mark och exploatering, så där jagar vi ytterligare personalförstärkningar. Vakanser är i sig inte välkomna, men resultatet gör att det ekonomiskt sett blir positivt för kommunen.

I delårsrapporten ingår också en omvärldsanalys ur nationellt och lokalt perspektiv.

Den slår fast att arbetslösheten i kommunen, som legat något lägre än rikssnittet, under det första halvåret har ökat en del bland ungdomar och utrikesfödda. Här tror kommunen på en positiv förändring under 2020, då nya arbetssätt frigjort handläggare på Jobbtorg Strängnäs.

Befolkningstillväxten är god. I mitten av augusti fanns 36 345 invånare, 584 fler sedan årsskiftet. Runt 250 nya bostäder ser ut att färdigställas i år. Ett starkt näringsliv är avgörande för tillväxten och i år klättrar kommunen i olika mätningar av företagsklimatet. Den omskrivet höga sjukfrånvaron bland kommunanställda sjunker.

Delårsrapporten ska vidare till kommunfullmäktige, som har sitt nästa möte den 28 oktober

I fredagens tidning: Så väl uppfyller kommunen målen inom skola, vård och omsorg.

Det så kallade krokodilgapet visar skillnaden mellan intäkter kontra kostnader för välfärd. Enligt nuvarande årsprognos beräknas nettokostnaderna öka med 97,4 miljoner kronor och skatteintäkterna med 79,9 miljoner.
Det så kallade krokodilgapet visar skillnaden mellan intäkter kontra kostnader för välfärd. Enligt nuvarande årsprognos beräknas nettokostnaderna öka med 97,4 miljoner kronor och skatteintäkterna med 79,9 miljoner.
Ur flerårsplan 2019–2021

* Kommunalskatten år 2019 är 21,67 kronor. 

* Kommunstyrelsen får låna belopp motsvarande de lån som förfaller 2019.

* Internbankens kreditgräns för 2019 för kommunkoncernen fastställs med 144 miljoner kronor till att högst utgöra 2 334 miljoner kronor.

* Kommunens soliditet stärks. Strängnäs väntas under perioden klättra till 12 procent. (Rikssnitt 2017: 27,2 procent.)

Flerårsplanen antogs av fullmäktige i november 2018.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!