Läs personalens protestbrev

11 oktober 2011 06:16

Öppet brev till berörda politiker och tjänstemän i Strängnäs kommun

De senaste veckorna har varit oerhört turbulenta för oss som jobbar på Stallarholmsskolan och det är inte helt lätt att sammanfatta alla turer hit och dit. Vi ska åtminstone göra ett försök eftersom vi vill peka på att demokratin i kommunen har stora brister, att kommunens egen värdegrund inte betyder något för beslutsfattarna, att den kommunala grundskolan är ojämlik samt att en cynism och inhumanitet präglar beslut som vilar på prestige och inte på relevanta fakta.

Vårt engagemang bygger på en stolthet för vår egen skola, dess elever och föräldrar men även för orten Stallarholmen. Vi har under årens lopp fått massor av bevis på att Stallarholmsskolan är en bra skola ur mängder av olika perspektiv och vi kan inte längre tiga still när ansvariga politiker och tjänstemän vill påbörja en nedmontering av skolan som obönhörligen slutar med att delar av skolan kommer att tvingas stänga.

Bakgrunden torde vara bekant för de flesta vid det här laget efter att frågan uppmärksammats i lokalpressen, lokalradion och de regionala TV-nyheterna. Skolans rektor sedan nästan 30 år tillbaka, Tor Ahlmark, ställdes inför ett ultimatum av sin chef på utbildningskortet: Se till att få budgeten i balans eller du får gå från din tjänst. Det prognostiserande underskottet uppgår till ca 2 miljoner kronor och det enda sättet att spara in dessa pengar är att avskeda fem personer ur personalen, som till största delen består av lärare. Detta har Tor Ahlmark vägrat att genomföra eftersom organisationen redan idag, efter år av besparingar, är så slimmad att verksamheten nätt och jämnt går att bedriva i enlighet med de kvalitetskrav som ställs. Några exempel på detta är lärare som är på väg in i väggen på grund av att resurskrävande elever inte kan få adekvat hjälp, kuratorstjänsten på skolan är borttagen av besparingsskäl, ca 165 elever på senareskolan ska dela på knappt femton utslitna datorer i en tid då den nya läroplanen stipulerar massor av kunskapskrav som bygger på datoranvändande, vikarier för sjuka lärare kan inte sättas in de första dagarna av ekonomiska skäl etc.

Skolledningen, med Tor i spetsen, har under flera år pekat på dessa svårigheter och inför innevarande budgetår sagt att det är fullständigt omöjligt att lägga en budget i balans utifrån de ekonomiska ramar som tilldelats. Det är alltså ingen nyuppkommen situation utan detta har såväl politiker som ansvariga tjänstemän varit medvetna om. Tor har också varit tydlig med att skolan inte har möjlighet att fullgöra det statliga uppdraget som är styrt av skollagen och läroplanen, med mindre än att de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Den styrande majoriteten i Strängnäs kommun (S, C, FP och MP) har klart och tydligt deklarerat att Stallarholmen ska ha en komplett grundskola (F-9) under mandatperioden, men har samtidigt underlåtit att skapa ekonomiska förutsättningar för detta. Kommunen använder ett resursfördelningssystem som bygger på att man tilldelas medel per elev utan att hänsyn tas till hur många klasser eller undervisningsgrupper man måste ha för att organisera verksamheten. I Stallarholmsskolan uppgår de flesta barnkullarna till 35-40 elever per årskurs, vilket är ett antal som är för många för att bara ha en klass men samtidigt för få för att med nuvarande system få täckning för två klasser per årskurs. Som kommunal skola är vi skyldiga att ta emot alla elever som vill gå hos oss till skillnad från exempelvis friskolorna som kan optimera sin organisation utifrån det ekonomiska system som gynnar dem mest. Förenklat innebär detta att exempelvis en friskola i kommunen stänger dörren vid 56 elever per årskurs som man har i två klasser. Vi som också måste ha två lärare i de flesta ämnen till våra 38 barn i en årskurs förväntas alltså klara detta med ungefär en miljon kronor mindre per läsår och årskurs. Detta system att fördela pengar till skolan i vår kommun initierades av Moderaterna för tiotalet år sedan och bygger på att skolor ska konkurrera om eleverna. Modellen fungerar emellertid inte i en kommun som till stora delar består av landsbygd med ett begränsat elevunderlag. Dessutom är den enskilda skolans möjligheter att påverka sin egen ekonomi begränsade eftersom ca 80% av den riktade elevpengen går till just personalkostnader som direkt kan hänföras till det antal undervisningsgrupper eller klasser som behövs. Däremot ska vi vara solidariska och ha ett koncerntänk runt exempelvis lokaler. Där får vi som har ganska slitna lokaler vara med och dela på hyreskostnaderna för de skolor som har nya, fina lokaler. Vi får alltså ingen hjälp att finansiera våra relativt små barngrupper, men tvingas betala för andra skolors dyrare hyreskostnad. Grundskolechefen Andreas Gydingsgård är dessvärre också positiv till nuvarande system att fördela pengarna och presenterar därmed inte systemets negativa konsekvenser på ett tydligt sätt till den beslutsfattande nämnden, så att ledamöterna till fullo förstår konsekvenserna.

Av partierna i den styrande fyrklövern är det Folkpartiet som fått tillsätta ordförandeposten i Barn och Utbildningsnämnden. Det är ingen hemlighet för initierade att ordförande Fredrik Lundgren, genom sin bakgrund som lärare och skolledare, har en väldigt dominerande roll i nämnden. Trots att han representerar majoritetens näst minsta parti, har han fått en väldigt dominant roll i frågor som rör kommunens skolpolitik. Eftersom han är stor anhängare av gällande ekonomiska fördelningssystem till skolorna, utreds inte frågan om dess konsekvenser tillräckligt noga och framförallt inte av någon extern konsult. En sådan skulle nämligen kunna hantera frågan utan egna ideologiska hänsyn eller andra särintressen. Det innebär att kommunen har ett stort demokratiskt problem ifall ett parti med ett väljarstöd som bara uppgår till drygt 7% kan få så stort inflytande i en, för Stallarholmen som ort, så viktig fråga. Skuggan faller också tungt på Socialdemokraterna. De är ensamma större är sina tre koalitionspartners är tillsammans, men ändå ser de tyst på när en alltmer segregerad skola växer fram i Strängnäs kommun. Nu är inte skillnaderna stora bara mellan friskolor och kommunala skolor utan även mellan de kommunala skolorna. Centerpartiet sitter också tyst vilket förvånar med tanke på att det är ett parti som säger sig värna om landsbygden och Miljöpartiet borde väl vara måna om att elever inte ska skjutsas runt i kommunen i onödan?

I den pågående processen där Tor Ahlmark, mot sin vilja, tvingas bort från Stallarholmsskolan har det varit locket på från grundskolechefen. Han har beskrivit sitt ultimatum till Tor som att ”det pågår ett samtal dem emellan”. Utifrån vårt perspektiv har han vid ett flertal tillfällen förvrängt verkligheten och inte bjudit in till öppenhet, så som framställs i färgglada broschyrer där kommunens värdegrund beskrivs. Han har också förvägrat journalister att delta när han mött protesterande och upprörda elever på skolan. Det är bara ett par exempel på hans agerande, som i ett flertal frågor ligger oceaner från den värdegrund som ska prägla Strängnäs kommun och dess anställda, där just öppenhet är ett av ledorden.

Det centrala i vår protest är naturligtvis nedmonteringen av Stallarholmsskolan. En skola som under flera år gjort sig känd tack vare sitt elevfokuserade arbete, sin förmåga att låta ungdomar på glid hitta en vändpunkt i livet, sina hyllade kultursatsningar, Sveriges bästa skoltidning och även en förmåga att ge eleverna en kunskapsbas som gett dem goda möjligheter i sina fortsatta studier. Med ytterligare nedskärningar ser vi troligtvis början till slutet för Stallarholmsskolan som en komplett grundskola. Kvalitén kommer inte att kunna upprätthållas och eleverna kommer att fly skolan, vilket i sin tur leder till ännu sämre ekonomi och nedläggning av åtminstone högstadiet. När skolan läggs ner minskar ortens attraktionskraft. Vem ska då nyttja våra nya fina idrottsplatser? Vem ska då köpa hus och tomter som projekteras?

Men vår protest gäller också behandlingen av Tor Ahlmark. Han har tjänat Strängnäs kommun och Stallarholmsskolan i snart 30 år. Han är en oerhört omtyckt chef och rektor som har förmågan att se människan, vare sig det handlar om elever eller personal. Under Tors ledning tillåts vi växa och utvecklas. Han får oss att brinna för vår skola vilket i sin tur gjort att vi orkat lite till när nya besparingskrav har presenterats. Han har nu mindre än två år kvar till sin pension och han vill inget hellre än att avsluta sin yrkesverksamma gärning i Stallarholmsskolan och bidra till att säkra skolans framtid och dess kvalitet. Då påstås det att han behövs bättre på Paulinska skolan i Strängnäs. Detta är bara en listig omskrivning från grundskolechefen. Han vet nämligen lika säkert som både vi och Tor, att på mindre än två år hinner man inte vända en hopplös opinion och bygga upp något nytt som i många stycken saknar vettiga förutsättningar. Detta är bara ett snyggare sätt att ge en lojal och framgångsrik medarbetare sparken och det andas både cynism och inhumanitet.

Det finns fortfarande möjlighet att ändra på saker och ting. Andreas Gydingsgård kan ändra sitt omplaceringsbeslut av Tor. Bildningschef Lillemor Bylund kan också ändra Gydingsgårds irrfärder. Kommunchef Peter Lundberg kan också ta ansvar för sina chefers felaktiga beslut. Barn och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Lundgren kan förhålla sig mer ödmjuk inför det väljarstöd hans parti fick i det senaste valet. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet kan visa att de vill leva upp till sina respektive profilfrågor och ta en intern match med Lundgren. Oppositionspartierna, med Moderaterna i spetsen, kan agera kraftfullt och ta ansvar för att rätta till denna galenskap.

Vi är inte intresserade av fler floskler, omskrivningar och halvsanningar utan nu vill vi se handling. Ni är många som kan påverka att Stallarholmen även i fortsättningen förblir en attraktiv kommundel, där skolan är navet med förutsättningar att bedriva en bra utbildning och ett stort socialt engagemang.
Personalen på Stallarholmsskolan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa