Utredning: Mötesplatser måste vara för alla

Mötesplatserna i Stallarholmen, Åkers styckebruk och Mariefred ska vara tillgängliga för alla och få mer jämlika förutsättningar.

– Nu ska vi i lugn och ro diskutera vidare i respektive parti, i kulturnämnden, i medborgardialog och med de som i dag driver mötesplatserna, säger kulturnämndens ordförande Monica Lindell Rylén (S).

– Nu ska vi i lugn och ro diskutera vidare i respektive parti, i kulturnämnden, i medborgardialog och med de som i dag driver mötesplatserna, säger kulturnämndens ordförande Monica Lindell Rylén (S).

Foto: Joakim Serrander/Camilla Lillsebbas

Strängnäs2019-10-30 17:15

Sedan 2012 har kommunen stöttat framväxten av tre mötesplatser. De föreningar som driver verksamheterna får kulturbidrag och kommunen står för hyran, men i övrigt finns variationer utifrån lokala förutsättningar. Mötesplatserna saknar också ett tydligt uttalat, gemensamt syfte.

Nu har kulturförvaltningen utrett dels hur det fungerar i dag, dels hur det kan fungera framöver, när det gäller ansvarsfördelningen mellan kommun och föreningar. 

På tisdagskvällens möte låg en rapport med en rad förslag på kulturnämndens bord.

Grunden är att det i de tre kommundelarna ska finnas kommunalt stöttade mötesplatser, i dagsläget definierade som "en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen".

Mötesplatsernas syfte ska vara tydligt och de ska vara tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionshinder och religion. Det får inte heller upplevas att vissa föreningar har företräde framför andra, säger rapporten. 

Olika driftsformer vägs emot varandra, med olika för- och nackdelar.

En fortsatt föreningsdrift tar till vara befintliga samarbeten, engagemang och ett starkt underifrånperspektiv. En nackdel är att kommunen inte har full kontroll över styrning och lokaler, vilket kan påverka exempelvis försäkringar.

Föreningsdriven vidareuthyrning av lokalerna kan vara problematisk, då det finns aktörer som kommunen inte vill hyra ut till, "exempelvis icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer". Detta behöver klargöras, enligt rapporten.

Kommunaliserade mötesplatser ger en tydligare ansvarsfördelning och skulle ha kommunanställda "spindlar i nätet". Dock riskerar det värdefulla underifrånperspektivet från föreningar och ideella krafter att gå förlorat.

Oavsett driftsform ska mötesplatsernas trygghet och tillgänglighet säkras. I sammanhanget nämns Biohuset i Mariefred, som kräver kostsamma åtgärder. Försäljning, ombyggnation, nybygge och alternativa lokaler föreslås utredas.

Kulturnämndens ordförande Monica Lindell Rylén (S):

– Vi vill inte ha kommunala mötesplatser som sätter hinder för vissa personer att närvara. Därför måste vi nu i samråd diskutera pengar och alternativ kring Biohuset. Inget sker i brådrasket – det rullar på som det är i alla fall under 2020.

Nu ska förvaltningen arbeta vidare med förslagen, inför ett planerat beslut nästa år.

Sedan 2012 har föreningen Drömfabriken kommunalt stöd för att skapa och driva Mötesplats Stallarholmen. Kommunen hyr av Gula industrihuset för 450 000 kronor per år och lokalhyror tillfaller kommunen.
Sedan 2012 har föreningen Drömfabriken kommunalt stöd för att skapa och driva Mötesplats Stallarholmen. Kommunen hyr av Gula industrihuset för 450 000 kronor per år och lokalhyror tillfaller kommunen.
Förslag till syfte

Ge medborgare möjlighet att växa genom delaktighet, kreativt medskapande och social samvaro över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser. 

Ge medborgare, grupper av medborgare och civilsamhället tillgång till tillgängliga och trygga lokaler för gemensamma upplevelser, möten och dialog. 

Tillvarata engagemang och stärka samhörigheten i kommundelen. Det kan bidra till att utveckla lokaldemokratin, öka den upplevda tryggheten och attraktionskraften i kommundelen.

Källa: Strängnäs kommun

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!