Därför äger kommunen marken

4 juni 2019 05:05

Svar på debattartikel av Peter Lorin (20/5).

I början av 2014 bildade kommunen ett vattenskyddsområde jämte lokala skyddsföreskrifter avseende ytvattentäkten i Hyndevads ström.

Ägaren av Ryningsberg ansåg att ovanstående sänkte värdet på dennes fastighet och yrkade därför på att kommunen skulle lösa in fastigheten eller alternativt ersätta för värdeminskningen.

Att kommunen valde att förvärva fastigheten beror på strategiska läget för produktion av färskvatten. Nuvarande produktionsområde för färskvatten måste i framtiden utökas och det i princip enda möjliga området ligger inom Ryningsberg. EEM (Eskilstuna Energi och Miljö) utreder för närvarande hur stor del av fastigheten de behöver för att stärka framtida vattenproduktion. Innan det arbetet är klart kan kommunen inte avyttra fastigheten.

Vad gäller Hällberga gård (jord och skog) så möjliggör delar av den framtida exploatering och utveckling för bostäder och samhällsservice. Tiden när denna exploatering blir aktuell kan man inte svara på i detalj. Det är ett långsiktigt förvärv av mark för kommunens kommande behov av utbyggnad. Tills det blir aktuellt kommer skogen att skötas som den produktionsskog det är. Jordbruksmarken är utarrenderad. Viss del av fastigheten kan komma att ingå i en bytesaffär för att möjliggöra expansion på annan plats i kommunen. Den del av marken som inte behövs för dessa ändamål kan komma att avyttras.

Angående Näshulta-Österby 5:1 så stämmer det att köpet gjordes 1963. Stor del av fastigheten (söder om Näshultasjön) utgör även del av naturreservatet Kvarntorp med höga naturvärden. På skogsmarken bedrivs i dag konventionellt skogsbruk och åkermarken är utarrenderad. Delar av fastigheten har använts i markbytesaffärer när kommunen bytt till sig strategiskt placerad mark. Det senaste markbytet gjordes för ett par år sedan när kommunen bytte till sig centralt belägen mark i Odlaren. Kommunen har under det senaste året tecknat ett avtal om att sälja ekonomibyggnader med tillhörande mark till nuvarande jordbruksarrendatorn.

En viktig faktor är att ett kommunalt markinnehav i tider av stort bostadsbyggande och växande ytor för näringslivsfastigheter och skolor/äldreboenden gör att kommunen snabbare kan möta efterfrågan då egna detaljplaner kan tas fram i rent förebyggande. Exempelvis har kommunen snabbt kunna möta företags behov av att växa vid ett flertal tillfällen därav.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Jansson (S) Jari Puustinen (M) Arne Jonsson (C) Eskilstuna