Debatt: Biogasproduktionen bör utvecklas lokalt

20 november 2018 05:00

Vi har nationella mål att uppnå en fossil oberoende fordonsflotta 2030 och ett samhälle utan nettoutsläpp av koldioxid 2045. I Eskilstuna finns, lite udda fem år senare än vårt nationella mål, ett mål att bli en fossilfri kommun 2050. Arbetet mot de här målen har pågått länge och som ett viktigt led i Sveriges klimatarbete har stat, landsting och kommuner satsat miljarder för att bygga upp en biogasinfrastruktur. Många engagerade företag och privatpersoner har också bidragit till denna omställning, genom att sortera sitt matavfall och köra gasfordon. Tillsammans har vi sett till att Sverige är världsledande i att utnyttja biogas som drivmedel.

Den biogassatsning som genomförts i Eskilstuna har syftat till att uppnå fler politiska mål än att ”endast” minska klimatutsläppen i transportsektorn. Satsningar på biogas är ett led i att skapa en hållbar avfallshantering, skapa lokala arbetstillfällen, förbättra luftkvaliteten i innerstan, skapa biogödsel som bidrar till kretslopp av näringsämnen och utökad ekoodling, skapa försörjningstrygghet etc. Biogassatsningar har bäring på de allra flesta av de nationella miljömålen. Att genomföra biogassatsningar där så är möjligt är därför en smart grund för ett hållbart transportsystem med hög samhällsnytta.

De problem som EEM/ESEM haft med sin produktionsanläggning av biogas samtidigt som leverantören av reservgas i Lidköping också drabbats av tekniska problem har inneburit att tankstationen i kommunen bara kunnat erbjuda naturgas under cirka två månader. Detta är beklagligt, men kan inte skymma sikten för att biogas som fordonsbränsle är ett av de bästa miljö- och ekonomialternativen när fordonsparken nu ställs om. Om sedan biogasen kan produceras enbart lokalt blir det än bättre både klimatmässigt och ekonomiskt.

Den matrestinsamling som kommunen organiserar har samtidigt gett möjligheter till utökad biogasproduktion i Huddinge. Detta matavfall kan bli en mycket viktig del av en utbyggd biogasproduktion i Eskilstuna om vi satsar på separatrötning av slammet från reningsverket respektive matavfallet.

Vi menar därför att dagens produktion i kommunen av biogas måste höjas till minst den nivå som efterfrågas lokalt och allra helst en bit därutöver, så att vi kan garantera stabilitet i biogasproduktionen i ett större geografiskt område. På så sätt ökas också garantin för att det enbart säljs biogas i kommunen. Då kan exempelvis närliggande orter som Strängnäs, Flen, också erbjudas att köpa biogas till en lokal tankstation. Detta skulle stärka det lokala klimatarbetet och öka möjligheterna att nå våra klimat- och miljömål.

Maria Chergui

Gruppledare (V)

Maria Forsberg

Ordförande (V)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!