Debatt: "Vägplanen för Infart västra Trosa är inte hållbar"

1 april 2019 05:00

Mer än 100 privatpersoner tog chansen att överklaga vägplanen för Infart västra Trosa. Nu är det upp till regeringen att bedöma om de involverade aktörerna, Trosa kommun, Länsstyrelsen i Södermanland och Trafikverket har handlat på ett sätt som främjar en hållbar utveckling i Trosa kommun.

Även om vägplanen har sina brister är det framförallt den planerade Infartens konsekvenser som de överklagande har reagerat på. Det största tätortsnära natur- och rekreationsområdet, Hunga strövområde, kommer att inskränkas och påverkas negativt. Infarten kommer att bli en barriär både för djur och människor som vill promenera och motionera här. I Hunga strövområde kommer bebyggelse att etableras, det var en förutsättning för att markägare skulle vara beredda att släppa till mark till Infarten. Naturupplevelsens kommer att störas av både buller från vägen och bostäder och verksamheter som kommer att byggas här. Den planerade Infarten måste ta mark i anspråk utanför själva vägområdet för att kunna finansieras.

En kraftfull exploatering kommer att ta fart framförallt söderut, bland annat finns planer på närmare 700 hus på den oexploaterade skärgårdshalvön Tureholm. Exploateringen planeras i perifert belägna bostadsområden långt från tätorten. Enligt vägplanen ska Infarten göras genomgående till Utterviksvägen, den enda vägen på Tureholmshalvön, som slutar vid en vändplan vid havet.

Konsekvenserna är att biltrafiken kommer att öka, inte bara på Utterviksvägen utan även på andra vägar som Ådavägen och i centrala Trosa. Ökad bilpendling till arbete i Stockholm, Södertälje och Nyköping ger ökade utsläpp av växthusgaser. Det är dessa miljö- och klimatkonsekvenser som överklagats.

Vi som överklagat vill:

• behålla Trosas närmsta motions- och rekreationsområde i Hunga intakt

• behålla den idylliska småstadskaraktären i Trosas centrala delar

• behålla Trosas attraktionskraft som turistort

• behålla småbutikerna i Trosas centrum

• behålla oexploaterad natur på Tureholmshalvön

• förhindra ytterligare bilpendling från glesbygdsområden till arbeten i Stockholm, Södertälje och Nyköping

• förhindra ytterligare klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser

• förhindra köbildning på Ådavägen

Det är oansvarigt av Trosa kommun att äventyra de attraktionsvärden som Trosa besitter genom att planera för denna väg med åtföljande exploatering. Trosa kommuns kortsiktiga exploateringsplaner och vinstintressen är ett hinder för en hållbar utveckling.

Vagnhärad har ett attraktivare läge för kollektivtrafikpendling. Vagnhärad har dessutom fördelen av ett bättre geografiskt läge i jämförelse med Trosa som ligger vid vägs ände. Sker expansionen i Vagnhärad behövs ingen ny väg och Trosa kommun kan spara minst 150 miljoner kronor samtidigt som man gör sig oberoende av en vinstlysten markägare.

Ingrid Benson

informationtrosa@gmail.com

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!