Kommuner behöver mer pengar

1 juni 2019 05:10

Allt fler förstår nu att det ekonomiska läget för kommuner och regioner blir kärvare de kommande åren. Vi blir allt fler äldre, barn och unga samtidigt som bristen på arbetskraft är stor i hela samhället. Om tio år kommer äldre över 80 år ha ökat med cirka 47 procent, medan den yrkesverksamma befolkningen i åldern 20-64 år enbart har ökat med fem procent. Det är viktigt att vi alla förstår vilka konsekvenser det får för hur vi behöver använda våra gemensamma resurser.

Utgifterna överstiger inkomsterna och låneskulden växer i landets kommuner och regioner samtidigt som statens del av den offentliga sektorns skuld minskar under året. Den här situationen lyfter SKL i vårens ekonomirapport, som bedömer det kommunalekonomiska läget för kommuner och regioner.

Med befolkningsförändringarna ökar också behoven av skola, vård och omsorg. Kommuner och regioner behöver investera i att bygga ut infrastruktur till att bygga nya förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus och då måste pengar lånas. Den demografiska utvecklingen förutsätter att välfärdsverksamheterna kan bedrivas effektivare än i dag, bland annat genom att arbeta på nya sätt med digital teknik. Demografin sätter också fingret på att vi behöver se de offentliga finanserna som en helhet. Är det verkligen rimligt att ha starka statliga, men svaga kommunala finanser? Borde inte staten, kommuner och regioner gemensamt ha ett ansvar att ta hand om det ökade välfärdsbehovet?

Regeringen har sagt sig vilja öka statsbidragen till kommuner och regioner med fem miljarder kronor om året för att upprätthålla kvalitet i välfärden. Det här är dock långt ifrån tillräckligt. Vi beräknar att det ändå saknas 20 miljarder kronor redan om tre år - år 2022.

Kommuner och regioner behöver ytterligare generella statsbidrag som ökar i takt med de demografiskt betingade behoven, men också kompensation för löpande pris- och löneökningar. Staten måste samtidigt se över de omfattande riktade statsbidragen till specifika ändamål inom skola, vård och omsorg, då de sällan överensstämmer med behoven i en enskild kommun eller region.

Varje offentlig skattekrona måste användas så att de på bästa sätt kommer medborgarna till del. Ekonomirapporten är, i ljuset av detta, en mycket viktig läsning för ansvariga politiker i kommuner, regioner, regering som riksdag.

Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Knape