Debatt Ingen patient som vårdas inom hälso- och sjukvården ska behöva drabbas av vårdskador. Men så ser det inte ut i verkligheten. Enligt Socialstyrelsen drabbas cirka 100 000 patienter varje år av en vårdskada i Sverige. Det innebär att nästan 8 procent av alla vårdtillfällen leder till en vårdskada. Så kan vi inte ha det.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan och att samordna patientsäkerhetsarbetet i landet. Handlingsplanen ska gälla för perioden 2020–2024 och utvärderas varje år. Mottagare för den nationella handlingsplanen är ansvariga beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdvården i hela landet. Region Stockholm har redan tagit initiativ för att minska antalet vårdskador i länet och antagit en regional handlingsplan enligt den nationella planens mål, principer och prioriteringar.

Centralt i handlingsplanen är fem prioriterade områden med sammanlagt ett 40-tal förslag till nationella åtgärder som syftar till att stärka patientsäkerheten.

För att kraftsamla för minskade vårdskador i Sörmland behöver vi en regional handlingsplan. Det föreslår vi i en motion till regionfullmäktige i mars och vill att vi får en bättre och säkrare vård för sörmlänningarna om vi arbetar förebyggande och målmedvetet.

Med betoningen på det förebyggande arbetet och patienten i centrum är vi övertygade om att går att minska vårdrelaterade infektioner, trycksår och fallolyckor som i dag står för merparten av de rapporterade vårdskadorna. 

Vi vill att alla sörmlänningar ska kunna lita på vården och få en god och säker vård utan att drabbas av felbehandlingar och infektioner. Att förebygga vårdskador innebär inte bara minskade kostnader; den största vinsten är den enskilde patientens och dess närståendes minskade lidande och oro i vardagen. En god och säker vård ska gälla alltid och överallt. 

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)

Gruppledare

Anna Jernemalm (KD)

Ledamot Regionfullmäktige

Barbro Petersson (KD)

Ledamot Regionfullmäktige

Joacim Wäppling (KD)

Ledamot Regionfullmäktige

Marian Loley (KD)

Ersättare Regionfullmäktige