Så kan Sörmland bromsa klimatkrisen

29 juli 2019 05:10

Under förra året produceras 12 gigawattimmar (GWh) vindkraft i Södermanland, enligt ny statistik från Energimyndigheten. Detta bidrog till minskade utsläpp av växthusgaser med cirka 7 000 ton, vilket motsvarar utsläppen från 4 000 vanliga bensin- och dieselbilar. Genom tydliga mål för vindkraft i länets nya klimat- och energistrategi kan utsläppen snabbt minska ytterligare.

Klimatkrisen är akut och de globala utsläppen måste minska omgående och kraftigt. Södermanland och övriga Sveriges vindkraftsutbyggnad kan snabbt minska utsläppen i våra grannländer, och samtidigt säkerställa att elektrifieringen av transportsektorn och industrin i Sverige sker med förnybar elproduktion, utan att utsläppen i grannländerna ökar.

Sverige har mycket goda förutsättningar för vindkraft. Vi har vattenkraft som reglerkraft, goda möjligheter att exportera el och vi är ett blåsigt och glesbefolkat land. Dessutom klarar sig den nya vindkraften helt utan stöd, och den skapar sysselsättning och skatteintäkter i de kommuner där den byggs ut.

Med nuvarande utbyggnadstakt av vindkraften skulle Sverige fyrdubbla vindkraftsproduktionen från drygt 17 TWh till 70 TWh år 2030. Det skulle leda till en utsläppsminskning motsvarande hälften av Sveriges territoriella utsläpp. Med modern teknik skulle det enligt Energimyndigheten räcka med omkring 5 000 vindkraftverk, lika många som i dag finns i Danmark – på en yta som bara är en tiondel av Sveriges.

Utsläppen av växthusgaser i Södermanland uppgick 2016 till 2,7 miljoner ton, vilket motsvarar 9,0 ton per invånare. Om även Södermanland skulle fyrdubbla sin vindkraftsproduktion skulle den uppgå till 48 GWh 2030. Den ökade elproduktionen kan minska klimatutsläppen med 22 000 ton.

Samtliga riksdagspartier utom ett betonar elektrifieringens och elexportens stora klimatnytta. Men fortfarande väger klimatnyttan ofta alldeles för lätt när kommuner, miljöprövningsdelegationer och miljödomstolar tar ställning till nya vindkraftsprojekt.

Länsstyrelsen i Södermanland har fått i uppdrag av regeringen att under 2019 ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi, och särskilt att skapa förutsättningar för utbyggnad av vindkraft. Både länsstyrelsen och kommunerna i Södermanland har därigenom unika möjligheter att bidra till en omfattande klimatnytta.

Länsstyrelsen bör sätta konkreta mål för vindkraften och kommunerna bör tydligt väga in vindkraftens klimatnytta i sin planering då de tar ställning till varje enskild vindkraftspark. På så sätt kan Södermanland bidra till att snabbt minska de globala utsläppen och bromsa klimatkrisen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!