Debatt Majoriteten har gjort om kommunen till ett privat aktiebolag och styr därmed ekonomin på månadsrapporter och önskan efter en ekonomisk vinst, omdöpt till överskottsmål.

I november 2018 fastställer majoriteten budget 2019 med ett mål på cirka 150 miljoner kronor i överskott/vinst. Det motsvarar 2,5 procent av skatter och statsbidrag. Ett överskottsmål som sticker ut som högt bland kommunerna. Tre månader senare fastställer majoriteten bokslutet för 2018 och ger nämnderna möjlighet att ta med överskott till årets verksamhet. Någon vecka senare utlovar Jimmy Jansson (S) 100 miljoner kronor till eftersatt underhåll av idrottsplatser. En månad senare nödbromsar man och ser neddragningar på 300 miljoner som nödvändiga. Allt baserat på att vinsten/överskottsmålet är överordnat den verksamhet som kommunen har ansvar för att utföra. Pengar som nämnderna fick möjlighet att disponera i och med budget- och bokslutsbesluten och som de planerat och igångsatt viktig verksamhet för dras nu in. Inte för att kommunen går back utanför att vinsten/överskottsmålet inte nås.

Parallellt med detta driver majoriteten flera verksamheter med stora underskott utan att reagera. Exempelvis kostar Kjula flygplats årligen cirka 8 miljoner för skattebetalarna, det nybyggda parkeringsgaraget i Munktellstaden ser ut att få ett årligt underskott på cirka 3-5 miljoner. Viktigare för majoriteten än exempelvis förskolans barn som får minskad budget med 40 miljoner.

För att möjliggöra den vinst/överskott som de har som målsättning ökas ägaruttaget från de kommunala bolagen med cirka 30 miljoner. Pengar som behöver stanna i bolagen om de ska klara sina framtida åtaganden inom exempelvis värmeförsörjning, elnätsutbyggnad, biogasproduktion eller bostadsbyggande. Dessutom ska bolagen sälja tillgångar för hundratals miljoner där reavinsten ska gå till ägaren.

Att finansiera löpande kommunal verksamhet med försäljning av fasta tillgångar hos bolagen torde vara den sämsta sort av kommunal ekonomisk politik. Bolagens framtida ekonomi försämras och kommande generation förtroendevalda undandras viktiga möjligheter att föra en ansvarsfull politik inom flera områden.

Moderater, centerpartister och socialdemokrater brukar gärna skryta med hur duktiga de är inom ekonomi och beskyller gärna andra för att inte ta ansvar för just ekonomifrågor. I dag styrs Eskilstuna av en ekonomiskt lättsinnig trojka där snabba och kortsiktiga lösningar har blivit regel.

Det som nu behövs är ett kraftigt förstärkt statsbidrag till landets kommuner utifrån den demografiska förändring som sker. Dessutom ett vinst/överskottsmål som är rörligt utifrån den faktiska situation som uppstår över tid och inte som nu statiskt och överordnat allt annat.

Tyvärr använder majoriteten ett gammalt recept inom politiken. Stora löften innan valet, stora neddragningar efter valet och nya stora löften inför nästa val. Tråkigt att bevittna, men inte överraskande.