Insändare Replik till "Vilka ska gå på den planerade bron i Torshälla?", publicerad den 4 april.

I Torshälla pågår ett ortsutvecklingsarbete sedan många år. Målet är att öka stadens attraktivitet för boende, verksamma och besökare. Att skapa levande och attraktiva stadsmiljöer där människor vill vistas och enkelt kan röra sig fritt är en viktig del i detta. Genom att koppla samman stadens olika delar och dess målpunkter skapas en attraktiv stad för alla. Broar bryter barriärer och kopplar samman staden och människorna.

Hamnområdet är prioriterat för Torshällas utveckling. Den nya gång- och cykelbro är viktig pusselbit. Bron kommer att binda samman nuvarande hamn med Krusgårdsparken. Det gör det möjligt att utveckla området som en helhet, med ett brett utbud för många. Placeringen gör det också enklare för människor att röra sig i området. Bron blir en förutsättning för den nya gästhamnen och tillgängligheten till service i hamnmagasinet. Dess utformning och placering kommer fortsatt att göra det möjligt för både segelbåtar och motorbåtar att lägga till i Torshälla hamn.

Den nya gästhamnen, badet och bron kommer tillsammans med Krusgårdsparkens nuvarande utbud att lyfta hela hamnområdet. Utvecklingsarbetet har tagit sin utgångspunkt i förslag och önskemål som kommit från Torshällabor, näringsliv och båtföreningar.

Läs mer om hamnområdets utveckling på eskilstuna.se/torshalla