Insändare Vad vill vi lära våra barn/elever, medborgare i Eskilstuna kommun?
Den 29/2 2020 fanns i tidningen en artikel som beskrev den trafiksituation för de elever som går på Lagersbergsskolan och som dagligen tvingas korsa Fröslundavägen.
Vägen saknar både övergångsställe, 30-skylt trots att många barn och vuxna passerar dagligen på väg till förskola och skola.
Anmärkningsvärt att svaret från stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hottit lyder ” Trafikavdelningens svar är att man kommer att köra i 50 ändå”. Detta uttalande kan tolkas som att det inte är någon mening med att ha hastighetsbegränsningar eftersom detta enligt Hotti ändå skulle överträdas. Man häpnar! Vidare svarar Hotti beträffande 30-skylt att 
” Då vaggar man in barnen i en falsk trygghet om att det är säkrare att gå över”. Betyder det svaret att alla elever i Eskilstunas övriga skolor nu är invaggade i en falsk trygghet, då dessa andra skolor har 30-skyltar och övergångställen?
I Barnkonventionen som numer är svensk lag gäller såväl för alla Sveriges barn som för beslutsfattare i Eskilstunas kommun ”Barnets bästa ska stå i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barnet” (artikel 3 grundparagrafen) vilket även går att läsa om på kommunens hemsida. Vidare står att barnet har rätt att bilda sig en egen uppfattning och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade utifrån ålder och mogna i frågor som berör honom eller henne”, (artikel 12). Varför vi valt just dessa artiklar är att visa hur elevrådet på Lagersbergsskolan vid de senaste två skrivelserna runt trafiksituationen blivit bemötta. Eller snarare inte!