Replik Svar till insändare ”Frågetecken om ny motorbana” publicerad 17/8 Eskilstuna kommun växer och utvecklas. Kommunens långsiktiga planering utgår från en planeringshorisont som innebär en planeringsberedskap för 15 000 nya bostäder till 2030.

I det arbetet är Kvicksund en av kommunens utvecklingsnoder som tillsammans med Västerås planeras utvecklas med nya bostäder, förskolor, äldreboende m m.

För Kvicksund finns nu en Orts- och utvecklingsplan framtagen som är ute på samråd fram till 15 september. I denna utpekas områden som på sikt kan ge förutsättning att bygga ytterligare 2000 bostäder i Kvicksund. I tidigare insändare har frågan kring hur denna utveckling rimmar med utvecklingen av den befintliga verksamheten på Gröndals motorstadion. Det finns en oro för att en utökning av verksamheten kommer att ge upphov till bullernivåer som kan få konsekvenser för boende i Kvicksund.

Motorsport är en verksamhet som är prövningspliktig enligt Miljöbalken. Verksamhetsutövaren har därför krav på att ta fram en bullerutredning för den nya verksamheten för att visa hur bullerpåverkan kommer att bli på omgivningen. En godkänd sådan har inte kommit in varför den nya verksamheten inte har något grönt ljus att starta i dagsläget. Miljökontoret har som uppgift att bedöma om ljudnivåer riskerar att nå en ohälsosam nivå för människors hälsa och bedömer att det inte föreligger någon risk för det inom Kvicksund. Dessa nivåer har varit en förutsättning att ta hänsyn till i det nu pågående arbetet med utveckling av nya bostäder i Kvicksund. Inga nya bostäder planeras därför inom områden med bullernivåer över Naturvårdsverkets riktlinjer.

Kristina Birath

Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun