Insändare Svar till  insändaren "Ny soptipp ok men inte gamla avlopp" Publicerad  27 september.

Eskilstunas miljökontor kartlägger statusen på alla enskilda avlopp i kommunen eftersom dåligt renat avloppsvatten kan påverka både miljön och människors hälsa negativt. Sjöar och vattendrag blir övergödda och dricksvattenbrunnar kan förorenas. Det kan innebära att vattnet blir otjänligt och utgör en hälsorisk. Alla de avloppsanläggningar som enligt miljöbalken är bristfälliga ska åtgärdas. Tiden för när de ska åtgärdas beror bland annat på avloppsvattnets sammansättning och anläggningens skick. Anläggningar som bara har slamavskiljare och rör direkt till dike får kort åtgärdstid eftersom reningen är obefintlig. Vid mindre avvikelser kan tiden för att åtgärda avloppen bli längre. Tidigare ställdes samma reningskrav på alla enskilda avlopp i kommunen. 2017 ändrades riktlinjerna. Nu tas större hänsyn till fastighetens placering. En hög skyddsnivå gäller där det finns stor risk att påverka miljön. Normal skyddsnivå räcker där miljöpåverkan är mindre. Detta innebär att vissa avloppsanläggningar inte behöver vara utrustade med fosforfälla eller tillsätta flockningsmedel. 

Hanteringen av det avfall som lagras i närheten av Barvalappen kontrolleras av miljökontoret.Vi gör även återkommande tillsyn på platsen. Verksamheten här i Eskilstuna skiljer sig mot den i Skultuna på så vis att i Skultuna  sorteras avfallet. Här i Eskilstuna förvaras enbart förpackat avfall. Kontakta oss gärna om du har fler frågor om enskilda avlopp eller avfall.